Ниигэм 14 apr 2021 282

​Зурхай - апрелиин 14, гарагай 4, буряад-монгол литээр шэнын 2

Гарагай уһан махабад одоной хии махабадтай ушарна: «хубааралга» - эбээ таһарха гү, али багшатаяа, нүхэртэеэ хахасаха ушар дайралдахадаа болохо. Олзын хэрэг эрхилхэгүй. Шэнэ тушаал эзэлхэдэ, эмнэлгэдэ ороходо, айраг, тараг эһээхэдэ, мориной хэшэг даллага абахада һайн.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу муу.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аман, үбшэн дэлгэрхэ.