Ниигэм 14 apr 2021 482

Буряадтамнай Лусууд тахигдахань


Ивалгын дасанда апрелиин 17-до  үглөөнэй 11 сагһаа Лусадай эзэниие  хабарай сагай тулажа ерэһээр түрүүшынхиеэ хүндэлхэнь.  Лама санаартанай тэмдэглэһээр, энэ хэрэг хүн зоной амгалан  байдалай, бэрхэшээлнүүдтэ ехээр дайрагдангүй ябахын түлөө эмхидхэгдэнэ. Гадна хабартаа, зунай эхиндэ ехэ шииг нойтотой, бороотой байхыень гуйжа,  намартаа баян ургаса,  үрэжэл абахын тулада ехэ ном уншагдадаг юм. 
  Энэ тахилга заатагүй «Луусын буудал» үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэдэг. Ёһололдо хабаадаха дуратайшуул  дасанай хойто зүгтэ хашаагай газаа  үглөөнэй 11 сагта  ерэхэдэ болоно.  Улад зон  улаан үнеэнэй гү, али  сагаан ямаанай һү, үгышье һаа юрын һү, эдеэнэй дээжэ абаад ерэхэ. 

Дасан ерэһэн хүнүүд заатагүй нюураа маскаар хаагаад байха. Ерэхэ аргагүй зон  нэрэ түрэеэ,  мүнгэн хандиб нэмэриеэ харилсаагүй аргаар оруулха аргатай», -  гээд Ивалгын дасанай хэблэлэй албан дуулгана.

Лусууд тахилга дахин май һарада үнгэргэгдэхэ хараатай.

Фото: ivolgdatsan.ru