Ниигэм 16 apr 2021 418

Коронавирусһаа бэеэ хамгаалха гэбэл тарюулха хэрэгтэй


Коронавирус үбшэнһөө һэргылэмжын тарилга Буряад Уласта үргэлжэлһөөр.
Эдэ үдэрнүүдтэ Спутник V вакцинын 16800 доза «Бурят-Фармация» гэһэн гүрэнэй эмхиндэ асарагдаба. Апрель һарын дүүрэтэр  үшөө 18 мянган доза ерэхэ. Эм аймагуудаар тараагдажа, тарилга абаха дуратай зондо хүртэхэ ёһотой.
Байгша оной зун болотор уласай ажаһуугшадай 40 % -дэ коронавирус үбшэнһөө һэргылэлгын тарилга хэгдэхээр түсэблэгдэнэ. Анхан хорото үбшэндэ дайрагдаагүй, бэе тамирайнгаа талаар элүүр хүнүүд энэ тарилга абаха. Ажаһуудаг газарайнгаа поликликануудта, эмнэлгын пунктануудта хандажа, тарюулха аргатайт.

Фото: pixabay.com