Ниигэм 16 apr 2021 229

​Зурхай - апрелиин 16, гарагай 6, буряад-монгол литээр шэнын 4

Гарагай газар махабад одоной гал махабадтай ушарна: «шатаалга». Эмнэлгэ болон шухала хэрэгүүдые эхилхэгүй, заргалдахагүй. Бэри буулгажа, худалдаа наймаа ябуулжа, модоор дархалжа болохо, хониной хэшэг даллага абахада һайн. Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үнгэ шарай һайжарха.