Ниигэм 16 apr 2021 560

Харгын шанар ямар бэ?

Алексей Цыденовэй Буряадай Толгойлогшо боложо ерэһээр яһала ажал ябуулагдана гээд тэмдэглэлтэй. Шэнэ һургуулинууд, сэсэрлигүүд, эмнэлгын газарнууд, мүн тиихэдэ харгынууд баригдажа эхилээ.  Ниислэл болохо Улаан-Үдэ хотодо олон тээ харгынууд шэнэлэгдэнэ, эндэ тэндэ нүхэ бүглэлгын ажалнууд хэгдэнэ. Теэд барилгануудай шанар шалгагдадаг бшуу даа. Хэр шанар һайтай ажал хэнэб гэжэ хотын һунгамалнууд тусхай комисси байгуулжа, саг болоод барилгануудай газараар ябажа шалгана. Энэ удаа 100-дахи микрорайоной харгы ошожо хараа. Зарим замай зайнууд дээрэхи байдал аймшагтай байба. 

Һунгамалнууд  113-дахиhаа  115 микрорайоной хоорондохи харгы шалгаба.  Гартаа хэрэгтэй хэрэгсэл барижа, харгын бордюр мүн харгын сэхэ хазагайе шэнжэлээ.

Ехэ алдуунууд байгаагүй, юуб гэхэдэ, барилгашад урданай зэмэеэ хараадаа абаhан байба»,  - гээд Улаан-Үдын Һунгамалнуудай зүблэлэй түрүүлэгшэ Чимит Бальжинимаев хэлээ.

Бороогой һүүлээр сугларһан уһанай урасхал түхеэрхэ хэрэгтэй. Шииг нойтон орожо, уһаниинь нэгэ газартаа удаан байгаа, баригдаһан шэнэ харгы үни болонгүй үнөөхил ядаруу байдалдаа орохо. Бүхыдөө харгын шанар һайн бэшэ, барилгашад гараа һула табяад ажалаа хэнэ. Муугаар хэгдэнхэй ажалыень тушаажа абахагүйбди, дахин тэрэнээ шэнээр бариха ёһотой, - гээд хотын һунгамалнууд хэлэнэ һэн.

Харгы заhабарилгын ээлжээндэ 110-дахи мүн 113-дахи  микрорайонууд байна. Һануулан хэлэхэдэ, заhабарилгын ажал "Аюулгүй болон  шанартай автомобильна харгы" гэhэн үндэhэн проектын ашаар бэелүүлэгдэнэ. 2021 ондо ниислэл хотын харгын 29  участок заhабарилгагдаха. Энэ ажалда 700 сая түхэриг гаргашалагдаха.

 

Фото: ulan-ude-info.ru