Ниигэм 21 apr 2021 536

“Россиин офицернүүд” эмхиин Буряадай таһаг «Амарлин» дасантай хэлсээ баталба

Тэрэнэй ёһоор, дасанай дэргэдэ бодохо үхибүүдэй лагерьта сэрэгшэд хэшээлнүүдые үнгэргэжэ байха юм

Апрелиин 15-да Буряад Уласай Арадай Хуралай Бага танхим соо “Россиин офицернүүд” гэжэ ниитэ эмхиин Буряадай таһагые толгойлогшо генерал-майор Иван Калашников «Амарлин» дасанай шэрээтэ Баясхалан ламатай хэлсээ баталба. Тэрэнэй ёһоор, дасанай дэргэдэ бодохо үхибүүдэй лагерьта сэрэгшэд хэшээлнүүдые үнгэргэжэ байха юм.

Үхибүүдые дэмжэхэ

Түгнын талын хүйһэн дээрэ “Амарлин” дасанай арамнайлагдаһаарнь гурбадахи жэл ошобо. Хорото хамшагһаа боложо, дэргэдэнь бодохо үхибүүдэй лагерь нээлгэн хойшолуулагдаа һэн. Тиибэшье ажал зогсошоо бэшэ. Һая баталагдаһан хэлсээн энээниие бодотоор гэршэлнэ.

«Тулюур айлай үхибүүдтэ тулга болохоор хэрэг эрхилнэб. Шаолиньда үгытэй айлай үй түмэн үхибүүдые суглуулаад һургадаг ха юм. Тиигэхэл зорилготойб», - гэжэ Баясхалан лама тэмдэглэнэ. Тиимэһээ энэ хэрэг дэмжэгшэдые бэдэрнэ. Росгвардитай урид баһал иимэ хэлсээ баталһан һаа, һаяын сагта Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулитай хэлсээтэй болохо юм.

Энэ лагерь эхиндээ зунай зулгы хаһада ажалаа ябуулжа байха. Теэд саашадаа бүтэн жэлэй туршада үхибүүдые хүлеэн абаха.

“Хиналтын албангуудай зүбшөөлөө үгөө һаань, ерэхэ зуншье майхануудые дэрлээд, лагерьта үхибүүдые угтан абахаарбди”, - гэжэ Баясхалан лама онсолон тэмдэглэбэ.

Сэрэгшэдтэй хамта

2011 ондо байгуулагдаһан “Россиин офицернүүд” гэжэ эмхи мүнөө дээрээ гүрэнэй регион бүхэндэ бии. Буряадтахи таһагынь һүүлэй сагта ехэ эдэбхижээ. “Эмхиимнай бүридэлдэ шэнэшэнэ гэшүүд бии боложол байна. «Боевое братство» эмхи Буряадта байгаашье һаань, бидэ бэе бэедээ һаалта хэнэгүйбди. Сэрэгшэдтээ туһалхал гэһэн нэгэ зорилготой ха юмбибди. Дайн байлдаануудые гаталһан дүршэл ехэтэй нүхэдөө анхаралгүйгөөр орхихогүй, ерээдүй халааниие Эхэ орондоо дуратайгаар хүмүүжүүлхэ уялгатайбди”, - гэжэ Иван Игнатьевич дуулгана.

Баясхалан ламын үүсхэлые «Россиин офицернүүд» эмхи ехэтэ дэмжэнэ. Бэлэдхэлтэй бэрхэ сэрэгшэдээ Түгнын тала руу эльгээжэ, һуралсал ябуулжа байхаар түсэблэнэ.

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА