Ниигэм 23 apr 2021 525

"Беларус" ойн түймэрнүүдтэй тэмсэхэ

Ойн түймэрнүүдэй эгээл ехээр соробхилхо хаһада Хориин аймагай ойн ажахыда тон хэрэгтэй трактор үгтэбэ.

«Беларус» трактор манда яһала хэрэгтэй. Тэрэнэй ашаар түймэр саралгада ябаха аргатайбди, модо тарихадаашье хэрэглэхэбди. Энэмнай эгээл хэрэгтэй хэрэгсэлнүүдэр гүйсэд хангагданхай. Манай ойн ажахын мэдэлдэ ородог газар ехэ эльһэтэй, тиимэһээ мөөритэй техникэ таараха», - гэжэ Хориин ойн ажахын ахамад механик Валерий Зубакин хэлэнэ.

2020 оной туршада Буряад Уласай ойн ажахынуудта түймэр саралгада хабаадуулагдаха 30 техникэ, эгээл хэрэгтэй 40 гаран  нюргандаа үргэлөөд ябаха түймэр саралгын хэрэгсэлнүүд, радиостанцинууд абтаһан байна. Харин байгша оной туршада эгээл хэрэгтэй зэмсэг, техникэ мүн лэ олоор абтаха түсэбтэй.
Апрелиин 22-ай байдалаар хоёр шэнэ түймэр бүридхэдэһэн байна. Бэшүүрэй аймагта һүжэрһэн түймэр табан часай туршада унтараагдаа. Эндэ 7 техникэ, 24 мэргэжэлтэд хабаадуулагдажа, түргэн сарагдаа гэжэ тэмдэглэе. Үглөөгүүр Тарбагатайн аймагта соробхилһон түймэр мүн лэ тэрэ дороо дарагдаа. 
Улас дотор түймэрнүүдэй талаар онсо байдал соносхогдонхой. Тиимэһээ дүримүүдые хүн бүхэн сахиха албатай гээд дахин һануулнабди. Ойн түймэрнүүдые обёороо һаа ойн ажахыда 20-44-44 утаһаар хонходожо, дуулгагты.

Фото: egov-buryatia.ru/ralh