Ниигэм 23 apr 2021 397

​Буряад Уласта хабарай тарилга эхилбэ

© фото: Намжил Мардваев

Буряад Уласай Тарбагатай аймагай "Куйтунское" ажахы шэниисэ тарижа эхилбэ.

- Таряалан дээрэ К-744 гэһэн гурбан трактор гаража, нэгэ гарахадаа, газараа элдүүрилжэ, үтэгжүүлгэ оруулжа, таряа тарижа, борнойлжо дарана. Нэгэ доро табан ажал хэгдэһэнэй ашаар, түлишэ алмагдана, шииг нойтон газартаа үлэнэ, - гэжэ Буряадай Россельхозтүбэй хүтэлбэрилэгшэ Намжил Мардваев хэлэбэ.

Тэрэнэй хэлэһээр, тус ажахы таряа ургуулха талаар һүүлэй табан жэлдэ - түрүүшүүлэй тоодо.

 

Фото: Намжил Мардваев