Ниигэм 26 apr 2021 389

Иммунизациин бүхэдэлхэйн долоон хоног эхилбэ

Апрелиин 26-һаа майн 2 болотор бүхэдэлхэйн иммунизациин долоон хоног  үнгэргэгдэхэнь.  

Эдэ үдэрнүүдтэ Буряад Уласай эмшэд ажаһуугшадтаа саг соогоо али нэгэн үбшэнһөө һэргылэмжын тарилга абаха хэрэгтэй, тэрэнь ехэнхи ушарта хүнэй бэеын тамирые хамгаалдаг гэжэ ойлгуулха хүсэлтэй.
Хүнэй дэлхэйдэ түрэхэһөө эхилээд, эмшэд һэргылэмжын тарилга хэжэ, аймшагтай үбшэнһөө абардаг гэжэ мэдээжэ.
Харин, мүнөөдэр коронавирус үбшэнэй һүжэрөөд байхада, тэрээнһээ хамгаалха тусхай вакцина бэлдэгдэжэ, тарилга  хүүлэхэ тон шухала болоод байна. Олон зоной энэ үбшэнһөө хамгаалагдабал, тэрэ дарагдаха ёһотой гээд эмшэд тэмдэглэнэ.
Мүнөөдэрэй байдалаар  Буряадай ажаһуугшадай  оройдоол 5 %  һэргылэмжын тарилга абанхай.  Түсэбэй ёһоор, зун болотор тарилга абаһан зоной тоо ехэ болгогдохо.  Гүрэнэй “Бурятфармаци”  гэһэн эмхиндэ 20400 вакцина  ерэжэ, тэрэнь улас дотор тараагдаа. Тарилгын табигдажа эхилһээр, Буряад Уласта 90 490 гаран вакцина ерэжэ, 70000 гаран мянган хүн 1-дэхи тарилга абаад байна. Түрүүн тарюулһанайнгаа удаа, 21 хоноод, хоёрдохиёо Спутник-V вакцина табюулха хэрэгтэй гээд эмшэд мэдээсэнэ.  
Улас дотор  тарилга хэлгын  51 пункт хүдэлнэ, тэдэнэй ехэнхинь – 38 аймагуудта, 13-иинь  Улаан-Үдэ хотодо. 
Һүүлэй үедэ улас дотор ковид үбшэндэ  нэрбэгдэһэн зоной тоо доошолжо байбашье, һэргылэмжын дүримүүдые сахилха тэрэл зандаа. 

Фото: pixabay.com