Ниигэм 30 apr 2021 656

​Агууехэ Илалтые угтуулан, Буряадай Хэжэнгын аймагта шэнэ номтой танилсалга үнгэргэгдэхэ

© фото: Кижинга-инфо.24/7

Агууехэ Илалтын 76 жэлэй ойдо дашарамдуулан, Буряад Уласай Хэжэнгын аймагай модельнэ номой санда майн 7-до «Фронтовые дороги земляков - улзытуйцев» гэһэн номтой танилсалга эмхидхэгдэхэ.

Энэ номдо Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда унаһан, һураггүйгөөр үгы болоһон, нютагаа бусаһан сэрэгшэд тухай хэлэгдэнэ.

Базар Жамсаранович амиды ябахадаа, Улзытэ нютагайнгаа «Дурасхаалай ном» зохёон байгуулха гэжэ аргагүй ехэ ажал ябуулһан байна. Аха нүхэрэйнгөө ажал үргэлжэлүүлээ. Тэрэнэй хүтэлбэри доро материал нэмэгдээ, редактура хэгдээ.

2020 оной ноябрь һарада Базар Жамсаранович Балдановай «Фронтовые дороги земляков-улзытуйцев» гэһэн ном 200 хэһэгээр хэблэгдээ. Эсэгэ ороной хамгаалгын Агууехэ дайнай ветеранай басаган Зоя Базаровна номой санда эсэгынгээ бэшэһэн 17 ном бэлэглээ.

Источник: Кижинга-инфо. 24/7

Фото: Кижинга-инфо.24/7