Ниигэм 11 may 2021 416

​Буряадай Хурамхаанай аймагай Дамир Хурхесов уласай болон бүхэроссиин хэмжээнэй мүрысөөнүүдтэ түрүүлээ

© фото: Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман

Хурамхаанай аймагай «Живой родник» нэгэдэлдэ ябадаг 9 наһатай Дамир Хурхесов олон амжалтануудые туйлаһан байна.

2020 ондо «Победа советского народа в ВОВ. Военные и трудовые подвиги» гэһэн буулгабаринуудай мүрысөөндэ уласай хэмжээндэ Дамир 2-дохи һуури эзэлээ. Удаань «Юный путешественник» гэһэн буулгабаринуудай  мүрысөөнэй уласай хэмжээндэ 1-дэхи һуури эзэлээ.

- Байгша ондо Дамир бүхэроссиин хэмжээнэй мүрысөөндэ оролсожо, «Мы гордость родины» гэжэ Бүхэроссиин мүрысөөнэй заочно шатада «Краеведение» гэһэн номинацида эрхимлээ. Тиихэдэ аюулгүй ажабайдалай дүримүүдэй (ОБЖ) талаар Бүхэроссиин электронно мүрысөөндэ 2-дохи һуури эзэлээ, - гэжэ Хурамхаанай аймагай нэмэлтэ һуралсалай түбэй багша  Владимир Доржиевич Булгутов хэлэбэ.

Дамир Хурхесов 2021 оной апрелиин 24-дэ Москва хотодо үнгэргэгдэхэ Бүхэроссиин форумдо уригдаһан аад, хабаадажа шадаагүй. Эрдэм бэлигтэй Дамир «Верхнеудинские чтения «История и личность» гэһэн уласай мүрысөөнэй «Военная история» номинацида 2-дохи һуури эзэлээ.

Тиихэдэ эдир һурагша аймагай хэмжээнэй «Край, в котором мы живем» гэһэн мүрысөөнэй «Сакральные места Курумканского района» гэһэн номинацида тэрэ 2-дохи шатын дипломоор шагнагдаа. Гэхэтэй хамта, мартын 8-ай һайндэртэ зорюулагдаһан «Весеннее настроение» гэһэн зохёохы мүрысөөндэ эдэбхитэй оролсожо, «Мама и я – лучшие друзья» гэһэн номинацида урмашуулагдаа.

Фото: Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман