Ниигэм 14 may 2021 1988

​«Байгал» театр ээлжээтэ хаһаяа түгэсэхэнь

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

Ээлжээтэ театрайнгаа хаһын дүнгүүдые согсолжо, «Байгал» театр тоглолто бэлдэнэ. «Уужам буряад», «Золотой фонд», «Сагаалганай уулзалга» гэһэн программануудһаа хэһэгүүд, тиихэдэ «Открытие сезона», «Gana», «Үльгэртэ хүрэхэ зам» гэһэн онлайн-түсэлнүүдһээ олондо хадуугдаһан номернууд Буряадай оперо болон баледэй театрта июниин 20-21-эй үдэрнүүдтэ харуулагдаха.

«Байгал» театрай гала-концертдэ харагшад һайхашаагдаһан дуу, хатараа дахин хараха аргатай. Энэ хаһадаа тус театр дахин гайхуулжа шадаа, бэлиг талаангаа, мэргэжэлээ гэршэлээ. Тэдэнэр онлайн аргаар бүхы дэлхэйдэ ажаһуудаг харагшадтаяа холбоо алдаагүй», - гэжэ Буряад Уласай соёлой сайд  Соелма Дагаева хэлэбэ.

79-дэхи хаһын түгэсхэлэй тоглолтодо театрай бүхы зүжэгшэд, дуушад, хатаршад, Буряадай Үндэһэтэнэй оркест хабаадаха юм.

Биледүүдые https://quicktickets.ru/ulan-ude-teatr-baikal/e11 гэһэн хаягаар гү, али театрай кассада худалдан абахаар.  

Наһанай хизаарлалта 6+

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман