Ниигэм 17 may 2021 496

​Улаан-Үдын һургуулинуудта «Һүүлшын хонхо» түрэлхидгүйгөөр үнгэргэгдэхэ

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Майн 22-то Буряадай ниислэл хотын һургуулинуудта 9-дэхи, 11-дэхи классуудые дүүргэгшэдтэ «Һүүлшын хонхо» майн 22-то үнгэрхэ юм.

- Эпидемиологическа байдалай бүхы эрилтэнүүдые сахин, тус хэмжээ ябуулга үнгэргэгдэхөөр түсэблэгдэнэ, - гэжэ Улаан-Үдэ хотын захиргаанай болбосоролой талаар хороондо хэлэбэ.

Баярай хэмжээ ябуулгада гансал 9-дэхи, 11-дэхи классуудай һурагшад хабаадажа, ами аминдаа хэмжээ ябуулга газаа үнгэргэгдэхэ. Бусад классуудай шабинар хэжэ ябуулгада оролсохогүй. Гэхэтэй хамта, олоной хабаадалгатай хэмжээ ябуулгын үедэ, хоорондонь зай баримталха шухала. Түрэлхид һургуулида орохогүй.

Майн 24-дэ 9-дэхи класс дүүргэгшэд ород хэлээр гүрэнэй шалгалта тушааха юм.

Үнгэрһэн жэлдэ хотын һургуулинуудта «Һүүлшын хонхо» онлайн-аргаар үнгэрөө гэжэ һануулнабди.

 

Фото: Анна ОГОРОДНИК