Ниигэм 19 may 2021 350

​Зониие гайхуулһан алдуу

© фото: pixabay.com

Дэлхэйн эгээл нангин Байгал далайн эрьедэ арад зониие асаржа амаруулха тухай Интернедтэ шууд хөөрэлдөө хэжэ байха үедөө далайн нэгэ эрьень Ород Уласта, харин зүүн бэень Буряад орондо гэжэ аяншалга зохёодог эмхиин дарга хэлээд, олоной анхарал өөртөө татаба.

Энэ хөөрэлдөө шагнаһан буряадууд энэ эхэнэрые “Ямар мохоо ухаатайб - аяншалга эмхидхэдэг ажалтай аад, уласайнгаа газар дэбисхэр мэдэхэгүй”, - гэхэ мэтэ удхатай бэшэгүүдые Интернедтэ толилһон байна. Үшөө тиихэдэ энэ ушарта зорюулжа, шүлэг найруулга уран хэлэтэн зохёоһон байна. Алдууень заһажа, урдаһаань зоной бэшэхэдэнь, тэрэ басаган өөрынгөө алдуу мэдэрхэгүй байшоо.

Үнэхөөрөө иимэ ушарай тохёолдоходонь, нэгэ талаараа энеэдэтэйшье, харин нүгөө талаараа уйдхартайшье. Гансашье энэ басаган иигэжэ хэлэһэн бэшэ, харин Ород Уласай баруун талын ажаһуугшад буряад арад зон манай уласай эрхэтэд гэжэ мэдэдэггүй. Тэрээнһээ байха газар дэлхэй дээрэ буряад арад ажамидардаг гэжэ мэдэхэшьегүй зон байха. Энэнь юунһээ болодог гээшэб? Һургуулидаа географиин хэшээл муугаар үзэһэнһөө гү? Али буряад арадаймнай алишье ушарта тэсэмгэй, даамгай абари занһаа гараһан өөрын гэм гээшэ гү?

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: pixabay.com