Ниигэм 19 may 2021 626

Буряадай Толгойлогшын хэшээл

Буряадай Толгойлогшо ахамад ангиин һурагшадта экохэшээл үнгэргөө

Буряадай Толгойлогшо ахамад ангиин һурагшадта экохэшээл үнгэргөө. Пүрбэ гарагта Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденовтэй Улаан-Үдын 25-дахи һургуулида онлайн аргаар экохэшээл түрүүшынхиеэ үнгэрөө. Буряадай Толгойлогшо 6 мянган һурагшадта хүн зоной ажабайдалай үлэгдэлнүүдые зүбөөр илгажа, яажа эдлэхэб гэһэн экологическа хэшээл үнгэргөө.

Хэшээлэй материалнуудые байгаали хамгаалгын ЭКА хүдэлөөнэй мэргэжэлтэд Россида оршодог Coca-Cola-тай болон Буряад Уласай Байгаалиин нөөсэ баялигай ба Байгаали хамгаалгын яамантай хамта «Маанадтай илгалса» гэһэн түсэлөөр бэлдээ. Һурагшад Буряадта хайшан гэжэ оршон тойроноо хамгаалха, хог богой хаягдаһан газарые яажа сэбэрлээд, хүрьһэ шэнэлжэ, үрэжэлтэ болгохо түсэлнүүд хэр зэргэ бэелүүлэгдэнэб гэһэн ганса элидхэл шагнаа бэшэ, үшөө Алексей Цыденовтэ асуудалнуудые табиха аргатай байгаа. Үхибүүд Буряадай Засагай газарай бэелүүлхэеэ түсэблэһэн оршон тойроноо хамгаалха түсэлнүүдээр болон баһа уласай Толгойлогшын гэртэ үлэгдэлнүүдынь илгагдана гү гэжэ һонирхоо.

Гэртэхи үлэгдэлнүүднай ганса шэнгэн болон хатуу бодосуудаар илгагдана бэшэ, үшөө шэл болон хатуу саарһанууд амяарлагдан суглуулагдана гэжэ Алексей Цыденов хөөрөө.

- Энэ юундэ хэрэгтэй юм гэжэ олонхи зон һураха - хуу нэгэл контейнер руу ошохо ха юм. Би харюусахаб – хэрэгтэй, юундэб гэхэдэ, хог бог ондо ондоо мүнэһэнүүдтэ илгаха үртөөдэ абаашагдахадаа, түргэн дундаа илгагдажа, тэрэ доронь саашанхи болбосоруулгада эльгээхэ аргатай байха юм. Оршон тойромнай хайшаа байхаб – маанадһаал, өөһэдһөөмнай дулдыдана. Сэбэр сэгсэ байха гэбэл, бидэ бүгэдөөрөө оршон байгаалидаа гамтайгаар болон хүндэтэйгөөр хандаха ёһотойбди. Маанадай үри үхибүүдтээ сэбэр Байгал, сэбэр агаар үлөөхын тулада бидэ бултадаа үдэр бүхэндэ оролдохо ёһотойбди - энэ манай заншал, ажабайдалаймнай гурим болохо ёһотой. Тиимэһээ экологическа болбосорол, хүмүүжүүлгэ һургуулиин наһанһаа эхилхэ шухала, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Һануулхада, һурагшадта экологическа хэшээл үнгэргэхэ дурадхал Алексей Цыденовтэ мартын 3-да Стратегическэ клубта үнгэрһэн уулзалгын үедэ ороо һэн. Тиихэдэ «Мусор из головы» эко-түсэл зохёогшо Чингис Болотов хог богой түбэгтэй асуудал болон гражданска харюусалга дээшэлүүлгые хамта шиидхэхэ ёһотой гэжэ тэмдэглээ бэлэй. Буряадай Толгойлогшодо һурагшадтай хог шорой илгаха гээшэ шухала гэһэн асуудалаар «Маанадтай илгалса» гэһэн нээмэл экологическа хэшээл эб хамта үнгэргэе гэжэ тэрэ дурадхаһан юм.

Удаань экохэшээлдэ хабаадагшад – һурагшад, багшанар Буряадай Толгойлогшотой хамта 25- дахи һургуулиин дэргэдэ 17 агша модо (клён) болон сэндэнэй (рябинын) һөөг һуулгаа. Уншагшадта һануулхада, Улаан-Үдэдэ 2019 ондо эхилһэн “Ногоон хото” ябуулгаар хотын гудамжануудаар, бага, ехэ сэсэрлигүүдээр 70 мянга гаран һөөгүүд болон модод һуулгагдаа. Мүнөө жэл 26 мянгые һуулгаха гэжэ түсэблэгдэнхэй. Энээнһээ гадуур, саашадаа ганса таригдаһан ургамалнуудые тоолохо бэшэ, харин хэды талмайда таригдааб гэжэ тоолохо болохобди. Энэ жэлдэ 50-яад талмайда таригдаха.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Чингис Болотов