Ниигэм 19 may 2021 730

​Буряадта аяншалга хүгжөөхэ талаар 12 грант бэелүүлэгдэнэ

© фото: jassotour.ru

Буряадта аяншалга хүгжөөхэ талаар 12 грант бэелүүлэгдэнэ. Хүдөөгэй, ниигэмэй ажабайдалай, оршон байгаалияа хамгаалгын аяншалгые болон Буряадтахи аяншалгые олондо мэдээсэхые хүгжөөхэ хэрэгтэ республиканска һан жасаһаа үгтэхэ грантын түлөө урилдаанда 99 мэдүүлгэ ороо һэн. Тэдэнэй 12-ынь һайшаагдажа, 4 сая 120 мянган түхэриг илагшадта дамжуулагдаа. Хубиин хэрэг эрхилэгшэ мэргэжэлтэ гид-экскурсовод Дарима Тогошеева 41 мянган түхэриг «Хото» түлэбөөр шүүһэн юм. Улаан-Үдэдэ хотын аяншалгануудай “Хото” гэһэн фестиваль майн һайндэрнүүдтэ тааруулагдажа үнгэрөө. 2021 ондо «Сибирь тур» бүлгэмэй Байгалай биосфернэ дархан газарта үхибүүдэй, залуушуулай болон наһатайшуулай хүнгэлэлтэтэй экскурсионно богони аяншалга эмхидхэхэ «Байкал заповедный» түлэбэй туроператор 250 мянган түхэриг абаа. Республикада бугануудай түрүүшын фермэ эмхидхэһэн Николай Сыбенов 6 унтариин һууритай найман ханатай буряад гэрэй барилгада 250 мянган түхэриг абаа һэн. Байгаали хамгаалгын аяншалгын «Тропа здоровья» гэһэн түлэбөөр Түнхэнэй аймагай хубиин хэрэг эрхилэгшэ Фарходжон Умаров 1 сая түхэриг абаһан юм. Тэрэ мүнгэ тангаар Ехэ-Уһан голой Нилова Пустыньда ябадал муутай ажаһуугшадта гэжэ хараалагдаһан 3 модо зайда хашаалагдаһан элүүржүүлгын аюулгүй ябаган харгы элһэн полимер хоёрой холисоор баригдаха. Харгын захаар зааһан тэмдэгүүд, экскурсионно тулганууд, харалгын талмайхан, һандалинууд табигдаха.

Ахын аймагай олзын хэрэг эрхилэгшэ Жаргал Мандагаев дурасхаалай бэлэгүүдые модоор урлаха оньһон хэрэгсэл 99 мянган түхэригтэ абаха. Таряашадай ажахын толгойлогшо, хубиин хэрэг эрхилэгшэ Елена Красноярова Хяагтын аймагай Шитиловкэдэ хасагуудай заншалта зуһалан байгуулгада 250 мянган түхэриг шэглүүлхэ.

Тарбагатайн аймагай «Хуушан заншал баримталагшадай түб» 250 мянган түхэригтэ хоёр грант шүүгээ. Нэгэдэхеэрнь зүгын балай музей-гэр заһабарилха, хэрэгтэй балалайка, гармонь, тамбурин, мориной тоног болон зүгынүүдые бүлөөрнь абаха. Хоёрдохёорнь шэмээшэгүүдэй хубсаһа хунар, гутал оёхо. 5,2 модо утатай “Мэргэдэй хэрэм” гэһэн экологическа ябаган харгы түбхинэһэн байдалтай болгон хүгжөөхэ түсэлөөр түүхын, соёлой, археологическа угай баялиг зандань байлгаха «Хайласын» региональна ниитын эмхи 1 сая түхэриг абаа. Эндэ баһал зааһан тэмдэгүүд табигдаха, талмайханууд зохёогдохо, хорёологдохо, һандалинууд табигдаха.

Хориин аймагай хубиин хэрэг эрхилэгшэ Цыцыкма Жамбалдоржиева 12 унтариин һууритай буряад гэрнүүдые Бүльдерүүдэ бариха. Энэ түсэл бэелүүлгэдэ 250 мянган түхэриг үгтөө. «Талын нүүдэлшэн» этнокомплексдо «Буряадуудай заншалта түрэ хурим», «Буддын шажанай 8 эрдэниин нэгые Асагадай голдо бүтээ» гэһэн түсэлнүүдээр аяншалгын «Жассо тур» фирмэ 250 мянган түхэриг шүүгээ. Гэрэл зурагуудые буулгагша Александр Гармаев Буряадай аршаанууд тухай табан видеофильм «Точка на карте» түсэлөөр буулгаха. Тэрээндээ 250 мянган түхэригэй грант абаха болоо. Бүхы түсэлнүүд 2021 оной дүүрэтэр бэелүүлэгдэхэ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: jassotour.ru