Ниигэм 20 may 2021 763

​Улаан-Үдын почтын хүдэлмэрилэгшэд коронавирусһаа һэргылһэн тарилга абаба

© фото: pixabay.com

Ород Уласай почтын мэргэжэлтэд коронавирусhаа һэргылһэн тарилга ажал дээрээ абана. Олон хүнүүдтэй харилсадаг зон үбшэ тарааха ёhогүй, тиимэhээ түрүүшүүлэй тоодо тэдэ тарюулба.  

Пандемиин үедэ Ород Уласай почто ажалаа нэгэтэшье болюулаагүй, тиин наймаануудай хаагдахада, арад зоной захилнуудай орожо эхилхэдэ, ажалынь бүри ехэ болоо бшуу. Тиигэжэ харюусалгань бүри ехэдээ hэн. Үбшэнэй hүжэрхэ сагта хэлхеэ холбооной таhагууд ажалайнгаа гурим hэлгэжэ, шанга шалгалта гаража шадаа. Мүнөө хэлэхэдэ, больницада гү, али полицида мэтэ, ниитын байгуулгада хабаатай эмхиин мэргэжэлтэд сагдаа болон эмшэдэй удаа вакцина абаха гэжэ оролдоно. Анкетэеэ урид бэлдэжэ, олон зониие хэлэжэ, нэн түрүүн ковидоор үбдөөгүй хүнүүдээ Улаан-Үдэ хотын нэгэдэхи поликлиникын эмшэдээр тарюулба.  

Ажалhаа гараха аргагүй мэргэжэлтэдтэ эмшэд ажалдань ерэжэ тарилга хэбэ. Почтын хүдэлмэрилэгшэд баяртайгаар тарилга абаа. Мүнөө дээрээ Буряад Улас дотор 7 почтамт, республика дотор 150 унаа бэшэг тараадаг, 2 хахад мянган мэргэжэлтэд, почтольон болон операторнууд хүдэлмэрилдэг юм. Тиигэжэ түрүүшын 60 хүн вакцина абаба, тэдэнэй тоодо арад зонтой тон харилсадаг, уулзадаг зон оролсобо.

Ниислэл хотын нэгэдэхи поликлиникын эмшэд тарилга гээшые тон урагшатай хэрэг гэжэ тоолоно. Сагдаанар, эмшэд, hургуулиин багшанар, сүүдэй мэргэжэлтэд, энэ удаа почтын ажалшад хүдэлмэридээ вакцина табуюлба, богонихон болзор соо олон хүн таригдаха аргатай гэжэ терапевт Ольга Башкуева хөөрэбэ. Тиигэжэ ямаршье ажалтай зон тарилга абаха дуратай hаа, элүүрые хамгаалгын яаманда, поликлиникэдэ хонходожо, ажалдаа эмшэдые дуудажа, hэргылэмжын тус хэмжээ ябуулга эмхидхэхэ аргатай. Харин почтальонууд мүнөө пенси тараахадаа наhажаал зониие халдахаахагүйб, хорото үбшэниие тараахагүйб гэжэ тон бата этигэжэ, мэдэжэ ябаха бшуу.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com