Ниигэм 21 may 2021 14441

Сайн хүндэ: сайн уласхоорондын үдэр

Дэлхэйн олон тоото һайндэрнүүдэй зэргэдэ сайн үдэр гэжэ байдаг юм байна. Диилэнхи ушарта сайн ургадаг нютагуудта энэ һайндэр тэмдэглэгдэдэг байһан аад, 2019 онһоо эхилжэ уласхоорондын зиндаатай болгогдоо.

Эдеэнэй дээжэ аягай сай гэжэ манай буряад арад зон дэмы хэлсэдэгүй. Орожо ерэһэн айлшаниие заатагүй халуун сайгаараа хүндэлэ гэһэн һургаал хүн бүхэн һанана ёһотой. Айлшаниие бууза банша барижа хүндэлөөшьегүй һаа, заатагүй сай аягалжа үгэхэ заншал үеын үеһөө ганса манай монгол туургата арадуудай дунда бэшэ харин дэлхэйн бусадшье арадай дунда сахигдадаг. Сай ургуулха, тэрэниие ууха заншал Хитадай баруун урда зүгтэ эхилһэн түүхэтэй гэжэ хэлсэдэг. Сай гээшэ гансал ундаа харяаха бэшэ, харин бэеэ махабад хүнэй зосооһоо дулаасуулха, зарим ушарта эмнэхэ аргатай эдеэн гээшэл даа.

Буряад араднай Хитад арадтай хаяа хадхажа хэдэн мянган жэл соо ажамидархадаа, тэдэнэй эдеэ унда халан абаа ааб даа. Хэр угһаа манайхин ногоон сайгаа эдеэшүүлжэ, амтан һүмбэйгөөрөө сайлгажа, эдеэнэйнгээ дээжэ бэлдэдэг, бэлдэжэшье байнабди. Сай шанаха ёһо гурим гэжэ баһа байха. Тогоон соогоо сайгаа бусалгахадаа, тэрэнээ ходо һамаржа, һайн юумэ толгойдоо бодожо шанаха хэрэгтэй гээд хэлсэдэг. Үглөөнэй сай уулганай урда тээ дээжыень орон дэлхэйдээ, хада бурхадтаа сүршэжэ, амгалан байдалтай үдэрөө эхилнэбди.

Сай уулганай үедэ дэлхэйн шухала асуудалнуудһаа эхилээд, юрэ һони андалдаанай хөөрэлдөөнүүд болодог ха юм даа. Тиимэһээ сай гээшэмнай ажамидаралай эхин холбоо гэхэдэ алдуу болохогүй.

Автор: Булат БАДМАЕВ