Ниигэм 26 may 2021 428

​Түймэрэй аюултай үедэ засагай хэмжээ ябуулгануудые Еши-Намжил лама дэмжэнэ

© фото: pixabay.com

Түймэрэй аюултай үедэ засагай хэмжээ ябуулгануудые Еши-Намжил лама дэмжэнэ

Һануулхада, апрелиин 20-һоо Буряадай газар дайда түймэртэ эсэргүү онсо байдалда оршоно. Майн 11-эй байдалаар Хурамхаанай аймагта хуурай хагда галдаһан 41 ушар тэмдэглэгдээ юм, түймэр 325 175 дүрбэлжэн талмайда ябажа гараа. Түймэртэ эсэргүү онсо байдалай гурим эбдэгшэдтэ харюусалга шангадхагдана.

Түүдэг носоохо, унтараагүй тамхи, зуруул, түргэн носохо зүйлнүүдые хог богой, хатаһан ургамалнуудай дүхүү хаяха болон хагда галдаха хорюултай. Буряадтахи Россиин ГУ МЧС гурим эбдэгшэдые беспилотнигуудаар бэдэрдэг болоо. Харин Хурамхаанай дасанай шэрээтэ Еши-Намжил лама бүгэдэ зондо: “Хагда бү галдагты!” – гэжэ хандана.

- Буддын шажанай һургаалаар – энэ ехэ нүгэл. Галай дүлэндэ аймшагтай олон - хэдэн сая ан амитад амидыгаар дүрэжэ үхэнэ, үшөө хэды гээшын тооложо барашагүй хорхой сохо, шоргоолжонуудай, ургамалнуудай үрэһэнүүд галда хосорноб?! Харин үнгэрһэн жэлэй хагдан – энэмнай бүгэдэ ан амитадай, ургамалнуудай үрэ үндэһэн ха юм. Тиихэдэ газарай үрэжэлтэ хүрьһэндэ хэды гэгшын шэмэтэ зүйлнүүд, ажабайдалда тон шухала уһан болон бэшэшье бодосууд нөөсэлэгдэжэ байнаб! – гэжэ Олег Намжилов ламбагай онсолон тайлбарилна.

Нэмэжэ хэлэхэдэ, хорхой шумуул газарай хүрьһэ үрэжэлтэй болгожо, ургамалнуудай үрэһэ тараана. Эдэмнайл бүхы ажамидаралай эхин үндэһэн болоно.

- Тэдэниие үгы хэхэдээ, бидэ өөһэдөө ажамидаралые үндэһөөрнь үгы хэнэбди. Хорхой шумуулгүйгөөр бүхы ан амитадай аймаг хоорондохи холбоон таһаржа, тэдэнэй ехэнхинь үлэсхэлэн байдалда орожо, оройдонь оршодог шононууд хүрэтэр хосорхо туйлдаа хүрэнэ. Шононуудай жэнхэни хоолой хомордоходо, тэдэнэр табилангаараа бүри ехээр үдэжэ, голдо орожо, хүнүүдэй байра байдалда дүхэжэ, адуу малда добтолхо баатай болоно. Хагда галдалга болон ой модо отололгоһоо боложо, шоно болон үнэгэнүүдэй, бэшэшье амитадай айл хотонуудай ойгуур зайгуултахань олошорно.

Еши-Намжил лама ехэнхи хорхой шумуул Лусадай элшэнүүдтэй нарин нягта холбоотой юм гэжэ тодорхойлно:

- Тэдэниие усадхахадаа, бидэ Лусадай элшэнүүдтэ хоро хүргэнэбди. Энээнэйнгээ түлөө хожомынь булта нүгэлөө амсахабди. Хагдан гээшэ бүхы амиды бодосуудай амидарха уһан болон тон шухала бэшэшье бодосуудай нөөсэ юм. Түймэрэй үнгэрһэн хооһон газар бэедээ хура бороо татажа шадахаяа болино. Харин гансал һалхи шуургал татана ха юм.

Ганса мүргэлөөр бүхы байдал заһагдахагүй. Гал табиһан хүн ганса өөрынгөө хуби заяае буруудхана бэшэ, харин тэрэ нютагай болон тэрэ нютагта ажаһуудаг бүхы зоной хуби заяанда тон муугаар нүлөөлнэ гээшэ. Үнгэрһэн түймэрэй болон ган гасуурай хойшолонгые бултадаал амсахабди. Ган гасуурай удаа буха ехэ үер алба буужа ерэдэг.

Гал табиһан хүнэй саашанхи хуби заяан үйлынгөө үриһөө эрид доройтожо, галһаа хохидохо гү, али шуһанай хүндэ үбшэндэ нэрбэгдэхэ – иигэжэ амидын зоболон эдлэхэ жэшээтэй гэжэ ламбагай хүн зондоо ойлгуулхые оролдоно.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: pixabay.com