Ниигэм 26 may 2021 867

​Байгал далайда сэбэрлэлгын түхеэрэлгэнүүдые бариха талаар ажал эхилээ

© фото: pixabay.com

Ород Уласай Юрэнхылыгшэ Владимир Путинай даабаряар, 2024 он болотор Буряад Уласта сэбэрлэлгын 21 түхеэрэлгэ баригдаха ёhотой. Энэ хэрэгтэ үндэhэн "Экология" түсэлөөр түхэриг hомологдонхой. Республикада бэлдэлгын ажал түлэг дундаа. Тус объектнүүдэй ажалаа таhалгаряагүй ябуулхын тула түхеэрэлгэнүүдые зайн галаар хангаха шухала. Энэ хэрэг мүн лэ эхилэнхэй.

Сэбэрлэлгын шэнэ түхеэрэлгэнүүдые арад зон үни удаан хүлеэнэ, ушар гэхэдэ, мүнөө Байгал далайда хэдэн тонно хэмжээнэй сэбэрлэгдээгүй хаядаhан үдэр бүри урдаад орожо байна. Загаhа баридаг зон тус байдалые гомдолтой анхарна.  Тиихэ зуура, арад зоной бэрхэшээл шиидэгдэхэ тээшээ дүтэлбэ, юрэнхылэгшын даабаряар сэбэрлэлгын 21 түхеэрэлгэ баригдаха болобо. Байгал далаймнай сэсэглэнэ, уһаниинь муу шанартай болоно, хаража байхада хайратай. «Дэлхэйн зэндэмэни болохо далайда жэл бүри аяншалагшадай тоо олон боложол байна, далайн зүүн эрьедэ иимэ олон зониие угтан абаха оршон үгы, тиимэhээ сэбэрлэлгын түхеэрэлгэнүүд аргагүй хэрэгтэй», - гэжэ Россиин эрдэмэй академиин Сибиириин таhагай Геологиин дээдэ hургуулиин захиралай орлогшо Алексей Плюснин хөөрэбэ.

Хаана, юун баригдахаб гэжэ Буряад Уласай Засагай газарта шиидхэбэри абтанхай. Россети Сибирь бүлгэм залгаха газарнуудые мүнөө бэлдэжэ байнхай. Тус түхеэрэлгэнүүдые холбожо, Кабанскын РЭС хангаха хүсэ шадалтай, нөөсэ зайн галтайбди, шэнэ утаhануудые татахабди гэжэ аймагай РЭС-эйхид тоолоно. Эгээ түрүүшын объект Кабанскын аймагта Выдрино тосхондо баригдаха. Тиихэдэ, Сэлэнгын, Хойто Байгалай, Баргажанай аймагуудта барилганууд ябуулагдаха.  Тиигэжэ энергетигууд ажалаа ябуулхаяа, тус газарнуудые хангахаяа бэлэн.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com