Ниигэм 27 may 2021 245

Дүримүүдые эбдэхэ зон юунһээшье айнагүй

Буряад Уласай олониитын унаада коронавирус үбшэнһөө һэргылэмжын дүримүүд һайнаар сахигданагүй. Иимэ шиидхэбэри майн 26-да үнгэргэгдэһэн шалгалтын удаа абтаба. Энэ үдэр 55 унаа, 250 гаран пассажир шалгагдажа, дүримүүдые хазагайруулһан хэдэн ушарнууд элирүүлэгдэбэ. Тиигэжэ, Улаан-Үдэ хотодо № 3-дахи, 56-дахи маршрудта ябадаг жолоошод харюусалгада хабаадуулагдаа. Пассажирнуудтай һэргылэмжын хөөрэлдөөнүүд үнгэргэгдэжэ, тэдэнэр нюураа бүглөөд ябахаяа найдуулаа. 
Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай дуулгаһаар Улаан-Үдэ хото болон аймагууд хоорондо ябадаг унаанууд мүн лэ шалгагдажа, харгалзалгын журам эбдэһэн хүнүүд мүн лэ элирүүлэгдээ. Юрын зон харюусалгада хабаадуулагдажа, 1500 түхэриг, тусхайта нюурнууд 7000 түхэриг хүрэтэр, юридическэ нюурнууд 25000 түхэриг хүрэтэр ялада унагаагдажа болохо - гээд дахин һанууланабди. 

Фото: pixabay.com