Ниигэм 27 may 2021 673

Зунай хаһада Буряадай ажаһуугшад хаана амарха хүсэлтэйб

Гэртэхин үхибүүдээ хаана амаруулхань бэ гэжэ һонирхохынгоо хажуугаар, багадаа өөһэдөө яагаад амардаг байгаабта гэжэ асуубабди

Һургуулинуудта һүүлшын хонхо жэнгиржэ, удангүй үхибүүдэй тэсэ ядан хүлеэһэн зунай амаралта эхилхэнь. Олон үхибүүд элүүржүүлгын лагерьнуудта ошохо. Заримашуул хүгшэн эжы, абындаа жаргаха. Гэртэхин үхибүүдээ хаана амаруулхань бэ гэжэ һонирхохынгоо хажуугаар, багадаа өөһэдөө яагаад амардаг байгаабта гэжэ асуубабди.

Дарима Дашиева, Улаан-Үдэ хотын 52-дохи сэсэрлигэй ахамад хүмүүжүүлэгшэ:

- Ехэ басагамнай бэеэ даанги болонхой. Мүнөө хүндэ оршон байдалай тогтоод байха үедэ жаахан басагаяа гэртээ баряад һууха һанаатайб. Урда жэлнүүдтэ хамтадаа яһала аяншалаабди. Монголдо “Найрамдал” гэһэн лагерьта амараа һэн. Мүнөө тиишээл ошохом гэдэг. Теэд хилэ хаалтатай. Бидэ өөһэдөө зунай үедэ хара ажал хэжэ амардаг һэмди. Хониной нооһо хайшалгын үедэ нооһо зөөхэш даа. Мүн газаа зосоохиёо хэхэш. Нэгэ дахин зундаа Ленинград ошообди. Манай аман зохёолой багша Эржен Галсановна Ванданова 11 үхибүүдые аман зохёолой ехэ хуралдаанда хабаадуулаа. Хоёр долоон хоногой туршада тэндэ байгаабди. Урилдаанда хабаадахаһаа гадна гоёор амарһанаа һанагшаб. Иигэжэ аляа хонгор үхибүүн наһандаа түрэл нютагаа, хэлэеэ алас холуур суурхуулаад ерэһэндээ баяртай байгаабди. Тэрэ ябадал минии хүгжэлтэдэ ехэ нүлөө үзүүлээ гэхэдэ, алдуу болохогүй.

Светлана Жамбалдоржиева, гэрэй эзэн (домохозяйка):

- Һургуулиимнай зарим үхибүүд мүнөө ковидаар үбдөөд, больницада хэбтэнэ. Иимэ сагта үхибүүгээ хаанашье табингүй һууха хэрэгтэй. Лагерьта урид балайшье амардаггүй һэмди. Тиихэдэ бага байгаа. Мүнөөшье 6-дахи класс дүүргэһэн басагаяа жаа гэжэ һанадагби. Өөрөө багадаа зунай үедэ гэртээл байдагаа һанадагби. Ажал хэжэ амардаг бэлэйбди. Хаа-яандаа Шэтэ хото абаашахадань, тэһэ баярлахаш. Хотын сэсэрлигүүдээр зайжа, аттракционуудта наадажа хүхихэш. Морожено садатараа эдижэ ябаһан жаргалтай саг байгаал даа.

Мария Ш., юридическэ эрдэмэй дид-доктор:

- Зун бүхэн Дээдэ Онгостойдо лагерьта амардаг байгааб. Тэндэ шэнэ нүхэдтэй болохош, шэнэ юумээр һонирхохош. Жаргалтай саг байгаа.

Нэгэ дахин Ганзуринодо элүүржүүлгын түбтэ амарһанаа мартахагүйб. Юундэб гэхэдэ, томо боргооһонууд маанадые хуу хазажа хаяа һэн. Үшөө удаан тэрэ ярануудынь зобоогоо. Нүгөө жэлдэнь ахайтаяа Суурхайта нуур дээрэ амараад, һононуудта хазуулаабди. Хэды тиигэбэшье, уһанда орожо жаргаабди.

Эрдэни Туманов, үндэһэн буряад хубсаһанай оёдолшон:

- Зунай хаһада заал һаа һургуулиингаа огород дээрэ хүдэлдэг байгаабди. Ногоо юумыень түүжэ уһалхаш. Хэдэн жэлэй хугасаада ажалай лагерьта эльгээгдэжэ, кузигтай дайлалдадаг байһанаа һанагшаб. Иигэжэ ехэнхи сагаа хүдэлжэ үнгэргэдэг һэм.

Нэгэ дахин манай үетэн “Артек” ошожо амараад, гоё зугаатай ерээ һэн.

Любовь Шляпкина, тогоошон:

- Мүнөө жэл 1-дэхи класс түгэсхэжэ байнабди. Зунай үедэ эгэшэдээ эльгээхэ һанаатайб. Үбэлэй хаһада эдеэ хоол бэлдэхэдэнь туһатай байха бэзэ гэжэ найданаб.

Ой модоор ябажа, һархяаг, жэмэс түүлсэхэ аргатай. Хүндэ 90-ээд онуудай үедэ өөрөө үндыһэн байнаб. Тиихэдэ лагерь юумэнүүд хуу һандаржа, үгы болошоо һэн. Тиимэһээ гэртээл зунайнгаа хаһа үнгэргэгшэ һэм. 9-дэхи классай ябахадаа, нэгэ дахин Улаан-Үдэ ошожо аяншалаабди.

Светлана Бадмаева, нарин бэшэгшэ:

- Үхибүүн ябахадаа, нэгэшье дахин лагерьнуудта зунай үедэ амаржа үзөөгүйб. Ганса түрэлхидөөрөө, ахай, дүүнэрээрээ холо ойгуур амардаг һэмди. Байгал далай, Алхана олон удаа ошогдоо.

Нэгэ дахин санаторидо амараад, муу дурасхаал үлөө. Юундэб гэхэдэ, манай басагадай таһалгада үүдэн үгы байгаа - миин покрывалаар хаагдадаг һэн. Хүбүүд телефон юумыемнай буляажа абагша бэлэй. Тиигээд санатори лагерь хоёр адли гэжэ муугаар һанагшаб.

Владимир Бадмаев, жолоошон:

- Хүбүүмни 11-дэхи класс дүүргэнэ. Ямар лагерь мүнөө байба гээшэб? Заахандаа оло дахин лагерьта амарһан. Харин би өөрөө тиигэжэ амараагүйб. Ходо хүдэлжэ, зунайнгаа хаһа үнгэргэгшэ һэмди. Интернат-һургуулиингаа огород дээрэ хапууса таридаг һэмди. Мүн хони хайшалганда хабаадалсахаш. Август һарын ерэхэдэ, үбһэндэ ябажа, бригадануудта хүдэлдэг һэм. 6-7-дохи классай үхибүүдые хамаагүй абаашаад хүдэлгүүлхэ. Теэд яһала мүнгэ абажа, һуралсалайнгаа хэрэгсэлнүүдые, хубсаһа хунар абадаг байгаабди.

Автор: Борис БАЛДАНОВ