Ниигэм 28 may 2021 439

​Буряад Уласай ажаһуугшад һайн байдал бэдэржэ, нютагһаа нүүнэ

© фото: pixabay.com

Буряад Уласhаа арад зоной гаража ошохо ябадалые, ажалай дэлгүүртэ хүдэлмэришэдэй дутагдалые усадхаха талаар арга боломжонууд бэдэрэгдэнэ. Илангаяа залуушуул дээдэ мэргэжэл абахаяа ондоо можо хизаар гарана, мүн ажал хэхэ аргатай зон уласһаа гадуур хүдэлмэрилнэ. Иимэ асуудалнууд Арадай Хуралай hунгамалнуудые мэгдэхээнэ.

Ажал хэхэ аргатай зоной Буряад Уласhаа, аймагуудhаа гаража ошохо байдал хэдэн жэлэй туршада үргэлжэлнэ. Хүдөөhөө ниислэл хото руу зөөнэ, тиин нютагтань ажалай бии болоошье hаа, ажаллаха дуратайшуул олдоногүй. Улас доторһоо оюутад гаража ябана, ондоо тээ hуралсал абаад, нютагаа бусанагүй. Үгы гэбэл, hайн мүнгэ салин абахаяа залуушуул эрмэлзэжэ, гаража ябашана.

Экономикын сайд Екатерина Кочетовагай хэлэhээр, 10 жэлэй туршада дунда зэргээр, 1 мянган хүн жэл бүри ондоо тээшээ нүүжэ ошоно ха. Ажалаар хангадаг эмхинүүд hуралсалай дээдэ гуламтануудые hаял дүүргэhэн зониие ажалда абаха дурагүй, үгы гэбэл, бага салин дурадхана. Тиимэhээ залуу зон мэргэжэлээрээ ажал оложо шадангүй, ондоо hалбарида хүдэлжэ эхилнэ, үгы гэбэл ондоо тээшээ нүүхэ баатай.

Арадай Хуралай экономическа политикын хорооной түрүүлэгшын орлогшо Егор Олзоевой тэмдэглэhээр, зониие ажалаар хангадаг агентстводэ 45 мянган ваканси байна ха, инженернууд, эмшэд, багшанар, барилгын hалбариин мэргэжэлтэд дуталдана, тиин ажал хэхэ дуратайшуул олдоногүй. Тиимэhээ болбосоролой, элүүрые хамгаалгын болон бусад hалбаринуудта шахардуу байдал тогтонхой.

Ажалаар хангадаг эмхинүүдэй хүдэлмэригшэдтээ ехэ салин түлэжэ эхилээгүйдэ тус ажабайдал hэлгэхэгүй гэжэ агентствын хүтэлбэрилэгшэ Александр Башкирцев тоолоно. Арадай Хуралай дэргэдэ үнгэргэhэн суглаанай дүнгүүдээр зууршалалганууд зохеёгдоо. Залуу зоной, дээдэ мэргэжэл абаhан хүнүүдэй уласһаа гаража ябахагүйн тула юун хэгдэхэ ёhотойб гэһэн асуудалаар  хэлсэгдээ. Илангаяа hуралсалай шанар дээшэлүүлхэ, ехэ hургуулинуудай нэрэ хүндые үргэхэ, залуу мэргэжэлтэдые салин ехэтэй ажалаар хангаха шухала бшуу. Энэнь мүн лэ бүдүүн зондо хабаатай. Ушар гэхэдэ, арад зоной ажамидаралые үргэхэ, дээшэлүүлхэ хэрэг Буряад Уласай Засагай газарай уялга болоно бшуу.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com