Ниигэм 31 may 2021 978

​Хабарай һүүлшын үдэр Буряадай Захааминай аймагта саһатай

© фото: Закамна-инфо 24/7

Буряад Уласай Захааминай аймагта хабарай һүүлшын үдэр саһан ороо. Заха холын Захааминай аймагай саһанда дарагдаһан нютагуудай гэрэл зурагууд холбоо сүлжээндэ олоор толилогдоно.

- Хабарай һүүлшын үдэр Захааминай аймагта ехээр саһан ороо. Һүүлэй үдэрнүүдтэ сагай уларил ехэ хубилхагүй, бороотой, манатай, һалхитай байха. Тиихэдэ +15 градусһаа дулаан болохогүй, - гэжэ my zakamna паблигта хэлэгдэнэ.

Сүлжээ холбоондо толилогдоһон гэрэл зурагууд доро Буряадай ажаһуугшад һанамжануудаа бэшэнэ:

«Ямар саһатай зун гээшэб»

«Февраль һарын 121-дэхи үдэр»

«Буряад Уластамнай дулаасуулгын хаһа 9 һарын туршада үргэлжэлнэ. Сентябрь һарада галаа түлэжэ эхилээд, май болотор түлэһөөрбди»

«Амар мэндэ, зун»

«Үбэл! Үглөө -зун!»

«Шаргануудаа гаргагты».

Фото: Закамна-инфо 24/7