Ниигэм 31 may 2021 580

​Жэлэй эхилһэн сагһаа Буряад Уласта 1154 гэр ашаглалгада тушаагдаа

© фото: pixabay.com

Буряад Уласта 2021 оной эхилһэн сагһаа хойшо Буряад Уласта 1154 гэр (1470 байранууд) ашаглалагда тушаагдаа. Тушаагдаһан гэр байрын талмай 122,9 мянган дүрбэлжэн метр болоно. Үнгэрһэн жэлтэй жэшэхэдэ, энэ хэмжээн 2,1 дахин дээшэлээ гэжэ Буряадстат дуулгана.

Тиихэдэ ажаһуугшад урьһаламжа абажа гү, али өөһэдынгөө олоһон мүнгөөр бүхыдөө 108,8 мянган метрэй талмайтай гэрнүүдые бариһан байна. Энэнь улас дотор ашаглалгада тушаагдаһан гэрнүүдэй 88,5 хубинь болоно.

2021 оной январь-апрель һарануудта хүдөө нютагуудта баригдаһан гэрнүүдэй хэмжээн нёдондо жэлнүүдтэ орходоо, 1,6 дахин дээшэлээ, тосхонуудта - 2,3 дахин.

Буряад Уласта ашаглалгада тушаагдаһан гэрнүүдэй 74,3 хубинь -Улан-Удэ. Аймагуудай дунда гэр бариха хэмжээгээр Ивалгын аймаг түрүүлнэ (11,6 %), Кабанскын аймагта (3,4 %), Северобайкальск  хотодо (1,5 %), Байгал шадарай аймагта (1,3 %).

Фото: pixabay.com