Ниигэм 1 jun 2021 465

«Ойн нүхэд» ехэ ажал ябуулна


«Ойн нүхэд» гэһэн Баргажанай аймагай эдир ойн харуулшад эдэ үдэрнүүдтэ олон модонуудые һуулгаба. Мойһон, нохойн хоншоор, мүшэ модон таригдажа, ерээдүй сагта ой модоной шэмэг болохо.
Буряад Уласай ойн ажахын агентствын мэргэжэлтэдэй дуулгаһаар, һургуулиин һурагшад олон модонуудые һуулгажа, түймэрһөө хохидоһон газар һэргээхэ гол зорилготой. 
Баргажанай ойн харуулай лесничий Анастасия Степановагай тэмдэглэһээр:

Үхибүүд ехэ харюусалгатай, саг болоод лэ һуулгаһан модо бургааһануудые уһалжа, шалгажа байдаг. Эдэнэр модонуудайнгаа түргэн ургахые хүлеэжэ ядан байна. Үнгэрһэн жэлдэ тариһан модонууд энэ жэлдэ яһала гэмгүй, томонууд болонхой", -  гээд эдир харуулшад хүхинэ.

Иимэ хэмжээнүүдтэ хабаадалсаһан үхибүүд саашадаа түрэл байгаалидаа дуратай болодог, бүхы баялигтань  ехэ нангинаар хандажа эхилдэг юм.

Фото: Республиканское агентство лесного хозяйства