Ниигэм 2 jun 2021 459

​«Буряад үнэнэй» шогуудһаа: “Баторов, самсыем үгэ...”

Дэрээнэйхид арадай театрһаа гадна гоё концертнүүдые табидаг байгаа.

Улаан-Үдэ гарахынгаа урда эдэнэр Алла, Улан, Арзгун болон бусадшье тосхонуудта концерт харуулба. Аргада руу ниислэл хотоһоо хүндэтэ жюри ерэнхэй, һайн номернуудыень һагшажа, шэлэжэ абахаяа зэһэнхэй һуунад.

80 хүнһөө бүридэһэн хоор! Түрүүшын номер “Коммунис парти тухай дуун”. Баторов өөрөө дирижёр.

Владимир Цыдыпович тайзан дээрэ гарахынгаа урда толи соо өөрыгөө харахадань, сагаан самсын захада ямар бэ даа толбо һуушаһан байба. Тээ саагуур халамгайшаг Гена ябасагаажа байба. Саб сагаан, сэбэр самсатай. Генынгээ самсыень тайлуулжа үмдөөд, тайзан дээрээ гараба.

Эгээ түлэг дирижировалжэ байхадань, ганса майхатай Гена хойноһоонь гараад, һүүхирхэдөө яахабши: “Баторов, самсыем үгэ. Нюсэгөөр ябажал байха юм гүб?”

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА​