Ниигэм 2 jun 2021 400

​Буряадай эмхинүүд эмшэдые урижа, ажалшадтаа коронавирусһаа тарилга хэнэ

© фото: БГТРК

Коронавирус үбшэниие тогтоохо хэрэгтэ вакцинаар тарилга эгээл аша туhатай гээд бүхы дэлхэйн эмшэд нэгэн дуугаар тэмдэглэнэ. Гэхэ зуура, хүн зоной нэгэ дороо олоороо вакцинаци гарабал, ханяада хамшаг дарагдажа, хорюулгын хэмжээ ябуулганууд hуладаха. Тиимэhээ Буряад Уласай эмхи зургаанууд эмшэдые хүдэлмэридөө урижа, ажалшадтаа тарилга хүүлэнэ.

Һүүлэй хэдэн неделиин туршада үдэр бүри 90 гаран хүн коронавирус үбшэндэ Буряад Уласта нэрбэгдэнэ гээд бүридхэлдэ абтана. Тиимэhээ эмшэд эмхи зургаануудаар ябажа, хүдэлмэрилэгшэдтэ тарилга хэнэ. Нэн түрүүн хүн зоной олоор ябадаг хоол барилгын газарнуудай ажалшадта вакцинаци хэнэ. Тэдэнэй элүүр энхэhээ орожо ерэhэн айлшадайнь тэнхээ тамир сэхэ дулдыдана. "Алтан Бүргэд" гэжэ этнокомплексын ажалшад нэгэ дороо булта тарюулха гэжэ шиидээ.  

«Һанаад үзэхэдэ, иимэ ехэ аюул ерэжэ байхадань тарилга абаад, бэе бэеэ хайрлаха, хүлисэхэ, гамнаха хэрэгтэй. Сугтаа суглараад тарюулха гэжэ хэлсээбди”, - гэжэ "Алтан Бүргэд" гэжэ этнокомплексын захирал Туяна Бабуева хэлээ.

Энэ үдэр Буряад Уласай үйлэдбэриин яаман эмшэдтэй хэлсээд, мэргэжэлтэдтээ вакцина тарюулхаяа зорюута асараа. Инвестициин, худалдаа наймаанай болон үйлэдбэриин сайдай орлогшо Алексей Оловянниковой хэлэhээр, мүнөө сагта Ковид үбшэнэй шэнээр дэлгэржэ эхилээд байхада, вакцинаци хүүлэхэ гээшэ тон шухала хэрэг. Хоол барилгын газарнуудай ажалшалшад булта тарилга абаа hаань, кафе, ресторануудынь хаагдахагүй гэжэ тэрэ бодомжолно. Эмшэдэй тарилгын нүүдэл хэмжээнүүд саашадаашье үргэлжэлхэ. Тиимэhээ ямаршье эмхи зургаануудай хүтэлбэрилэгшэд поликлиникада мэдүүлгэ оруулаад, эмшэдые уриха аргатай. Һүүлэй тоо баримтануудаар Буряадай 89 мянган хүн вакцинаци гаранхай.   

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: БГТРК