Ниигэм 4 jun 2021 470

​«Баяндай-баян дайда» гэһэн эхирид буряадуудай фестиваль Эрхүү можодо үнгэрхэ

© фото: Орда-инфо

Байгша оной июниин 11-12-ой үдэрнүүдтэ эхирид угай буряадуудай можо хоорондын үндэһэн соёлой «Баяндай-баян дайда» гэһэн гурбадахи фестиваль Усть-Ордын Буряадай тойрогой Баяндай нютагта үнгэргэгдэхэ. Тус хэмжээ ябуулгада Буряад Уласай болон Эрхүү можын түлөөлэгшэд хабаадаха юм.

Фестивалиин хэмжээндэ эхиридүүдэй фольклорно бүлгэмүүд хоорондоо мүрысэжэ, эхирид угтанай эрхим һарбаалжан элирүүлэгдэхэ юм. Гэхэтэй хамта, шагай наадан, һээр шаалган, шатараар мүрысөөнүүд эмхидхэгдэхэ. Бүхэ барилдаан, номо һуршаар харбалга үнгэрхэ.

Эрхим коллектив болон хабаадагшадта дипломууд болон үнэтэ бэлэгүүд барюулагдаха гэжэ Баяндайн аймагай захиргаанай соёлой таһагта дуулгаба.

«Великие духи прародины» гэһэн эКабанскын аймагай Корсаково һууринда 2017 ондо үнгэрөө. 2018 ондо Баргажанай аймагай Улан нютагта эмхидхэгдэһэн байна.

Источник: Орда-инфо

Фото: Орда-инфо