Ниигэм 8 jun 2021 524

​ «Буряад үнэнэй» шогуудһаа: хүсэгдэшэгүй марафонец

Мэдээжэ марафонец Д.Д.Алтаев нэгэ үедэ дүрэ зураг буулгагшаар манда хүдэлһэн юм. Онохойн модоной комбинадта сугтаа нэгэтэ ошобобди.

Утаһаа ута хашаагай нэгэ захаһаа нүгөөдэ заха хүрэтэрынь алхалха баатай болобобди. Димын ута хүлнүүдээрээ нэгэ алхам хэхэдэнь, дүрбэ-табые гү, али үшөөшье олые хэнэ хаб. Хажуудань отол шогшоһондлиб. Хүнгэн гүйдэлөөршье хүсэхэ юм гүб...

- Дмитрий Дмитриевич, нэгэ заа жолоогоо татыт, - гэнэб.

- Би юрэл ябагшаараал ябана ха юмбиб. Бушуулха гэнэгүйб. Энээнһээ аргааханаар ябаха гээ һаа, юрэл байра дээрээ зогсохо болоноб. Нээрээ, би зорёолхоногүйб, - гэбэ.

Би ойлгоноб. Гэбэшье тэрэ гэһэнһээ хойшо Дмитрий Алтаев гэхэдэл, һургааг шэнги ута хүлнүүдынь ухаандам нэн түрүүн ородог, харин буржагар үһэтэй толгойнь, шэл зүүнхэй нюдэниинь хойноһоонь удаа дараалан бии болодог шэнгеэр һанагдадаг лэ.

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА​