Ниигэм 9 jun 2021 438

​Харгын аюулгүй байдал сахиха талаар шэнэ дүрим абтахань гү?

© фото: Яндекс.Дзен

Хотын болон хүдөө нютагуудаар үйлсэнүүдээр авто унаануудай часай 30 модонһоо үлүү хурдаар ябахынь хорихо гэһэн зууршалга харгын аюулгүй байдал сахидаг сагдаагай дээдэ хүтэлбэри дэмжэнэ.

- Гэхэтэй хамта хотын бүхы гудамжануудаар бэшэ, харин хорюулагдаха газар бүхэниие тусхайтаар ами аминдань шалгаха хэрэгтэй, -  гэжэ МВД-гэй харгын аюулгүйе сахидаг эрдэмэй түбэй дарга Дмитрий Митрошин хэлэбэ.   

Мүнөө жолоошод 50 км/ч ябаха ёһотой гэжэ хэлээтэй байгаашье һаань, 69 км/ч хурданаар гүлгэжэ гаранад. Ушар юуб гэхэдэ, харгын дүримүүдэй ёһоор һуурин соо түмэр унаагаар ябаха хурданай хэмжээнһээ 20 км/ч үлүү харуулбашье, сагдаанар тэрээндэ яла тохохо эрхэгүй.

- Ааляар ябаһан автомашинада хүн дайруулбал, амиды үлэхэ гэжэ дурадхал оруулагшад баримтална. Иигэжэ бодохо болоо һаа, ябагаар булта ябаял, тиигэбэлнай нэгэшье хүн автомашинада даруулжа хосорхогүй. Һэргылэмжын ажал хэгдэхэл ёһотой, тиигэбэшье хэм соо ябуулха болонобди. Даншье һаа үлүү, гараһанай хэрэг үгы. Эдэ бүхы юумэ ГИБДД зохёоно бэшэ, харин бидэ гансал хуули бэелүүлнэ гээшэбди,  - гээд, Дмитрий Митрошин нэмэнэ.

Юрын жолоошод энээниие огто буруушааха гээд мэдэжэ байнабди. Гансал хорюулай аргаар юумэ шиидхэгдэдэгүй гээшэ аабза. Манай Буряад Уласта ондоо можо нютагуудта ороходоо, эгээл олон видеокамеранууд тодхоотой гэжэ холын зайда ябадаг жолоошод хэлэдэг. Табиха табихагүй газарнуудаар энэ хэрэгсэл тодхожо амаргүй ехэ мүнгэн хуряажа абтагдана. Жэшээнь, би өөрөө һаяхана «стоп линия» гэһэн зурлаа 5 см үлүү гараһанайхи 5000 түхэригэй ялада унааб. Эгээл иимэ арга хэрэглэжэ, арад зоноо мүлжэжэ байха гээшэ тон буруу гэжэ би һанамжалнаб.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Яндекс.Дзен