Ниигэм 10 jun 2021 726

​Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалай буянта хэрэг

Хурамхаанай аймагай Элhэн нютагай ажаhуугшад Арадай Хуралай һунгамал Баир Гармаевhаа социальна туhаламжада хүртөө. Нёдондо Баргажан голой эрьеhээ гаража, үерэй болоходо, хүдөө ехээр хохидоо һэн. Олон ажаһуугшадай гэрэй подвалнууд сооһоо уhан ябангүй, ноябрь болотор байгаа. Бүхы үбhэ ногоон, хүнэй ургаса hалаhан байна. Харин мүнөө хохидогшодто тариха хартаабха тараагдаба гээшэ.

Өөрөө Хурамхаанһаа гарбалтай һунгамал Баир Гармаев нютагаархидайнгаа түлөө һанаата боложо, буянта хэрэг үйлэдэбэ. Тэрэ Элhэнэй айл бүхэнтэй уулзаа. Хүн зоной орёо байдалда ороод байһые нюдөөрөө хараһан һунгамал тэрэ дороо машинаар дүүрэн хартаабха асаржа, үерhөө хохидоhон айл бүхэндэ мэшээгээр тарааба. Урид эдихэ хартаабха үгтөө бэлэй.

- Суглуулһан ургасань эдеэншье болоогүй. Уһан соогоо һалаа. Бүхэли үбэлые гол эдеэн хартаабхагүйгөөр хүдөөгэйхид үнгэргөө. Тариха хартаабха эрихэдэнь, туһалха тухай шиидхэбэри абтаа һэн, - гэжэ Баир Гармаев хэлэнэ.

70-аад онуудhаа хойшо Баргажан гол иимэ ехээр халижа гараагүй гээд ажаhуугшад хөөрэнэ. Малай хашаа, хартаабхын газар, огород, гэр байранууд булта уhанда абтаа. Тиин ноябрь болотор уhан буураагүй байгаа.

Энэ аймшагтай ушарые Дулмажап Гуржаповна Урбашкеева hанаагаа алдан хөөрэнэ. Үерhөө бүхы ургасань hалашоо ха юм. Хорёо хотоороо ябуулжа харуулаа. Жэшээлхэдэ, худагынь нёдондо дүүрэжэ, халижа байгаа, мүнөө уhан үгы, хана хаяань үжэжэ, бурида абташанхай. Эгээл тиимэ байдал гэрэйнь подполи соо. Уhаниинь метр хахад болотор бодоо, зарим гэрнүүд соо гурба хахад метршье болоо ха. Эгээл ехээр уhанһаа дүтэ хоёр үйлсэ хохидоhон байна. Үбhэн тухай хэлэхэньшье хэрэггүй, арад зоной бүхы мал худалдаанай үбhэн дээрэ үбэлжөө.

- Үбhэнэй газар эгээл ехээр хохидоо, бүхы сабшалан уһанда орошоо. Трактор машинатай зон Хүнтэйн үргэн талада адуу малдаа хоол сабшаа. Теэд ябаган зон үбһэ худалдажа абаха болоо. Наһанайнгаа амаралтада гараашад Элһэн нютагта олон. Нэгэ-хоёр толгой малдаа багахан пенсеэрээ арай шамай тэжээл абажа үбэлжэһэн байна, - гэжэ Элhэнэй сомоной дарга Бэлла Галсанова хөөрэнэ.

Зүгөөр хартаабхын бэрхэшээлые аймагай захиргаанай туһаламжаар Арадай Хуралай һунгамал Баир Гармаевтай шиидхэжэ шадаа. Байгша ондо уларил хэр ехэ хур бороотой байхыень хэншье мэдэнэгүй. Тиимэһээ Баргажан голой үерлэбэл, баһал иимэ байдал тохёолдожошье магадгүй. Арадай Хуралай һунгамалнууд, Хурамхаанай аймагай захиргаан туһаламжа үзүүлхэеэ бэлэн байха бэзэ гээд найдагдана.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ