Ниигэм 15 jun 2021 379

​«Дурасхаалай дэн» гэһэн хэмжээ ябуулга Буряад Уласта онлайн аргаар үнгэргэгдэхэ

© фото: egov-buryatia.ru

Жэл бүри июниин 22-то, Дурасхаалай болон гашуудалай үдэр, «Дурасхаалай дэн» гэһэн бүхэроссиин хэмжээ ябуулга үнгэргэгдэдэг. Хархис дайсадһаа Эхэ ороноо аршалжа, Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнда ами наһаяа алдаһан баатар сэрэгшэдэй дурасхаал мүнхэлэн, бүхы Ород гүрэн дотор дурасхаалай дэнгүүдые носоодог заншал байгуулагданхай. Байгша ондо дайнай эхилһээр, 80 жэл гүйсэхэнь.

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветеран, шэрүүн байлдаануудта хабаадаһан Владимир Алексеевич Берчиков дайнай эхилһэн тухай дурсана:

- Би Ленинградай артиллерийска 8-дахи тусхай һургуулида һуража байгааб. Гэнтэ дайн эхилээ гэһэн мэдээсэл дуулдаа. Бидэ военкомат ошожо, һайн дуранай арадай сэрэгтэ орообди. Александро-Невскэ Лавраһаа июлиин 18-ай үглөөнэй 4 сагта ябагаар гараабди. Бидэндэ буу, зэбсэг үгэхэ гэжэ хүлеэгээбди, харин бидэндэ гурбан хүндэ нэгэ винтовко, арбаад һомо, 2-3 граната, аһадаг бодостой 2-3 бутылкэ үгөө һэн. Ондоо буу, зэбсэг байгаагүй.  Айжа байһанаа һананагүйб. Энэ шинии, энээнһээ ондоо юумэн шамда үгы гэһэн мэдэрэл байгаа. Тэрэ үедэ дэлхэйдэ эгээл хүсэтэй немцүүдэй кадрова сэрэгтэй тулалдаабди, тэдэниие илажа шадаабди. Энээгээр омогорхожо ябаха хэрэгтэй.

«Дурасхаалай дэн» гэһэн хэмжээ ябуулга онлайн аргаар үнгэрхэ. Ородой Холбоото Уласай ажаһуугша бүхэн дэн аһааха аргатай. Байгша оной июниин 15-һаа 22 болотор деньпамяти.рф гэһэн сайтда орожо, «Зажечь свечу» гэһэн тобшо даража, сүлжээ холбоондо хубаалдаха аргатай. Виртуальна дэнгэй сэн – нэгэ түхэриг. Эндэ ороһон мүнгэ «Память поколений» гэһэн буян үйлэдэлгын жаса Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветерануудта эмнэлгын туһа хүргэлгэдэ дамжуулагдаха.

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай үедэ СССР гүрэнэй 27 сая ажаһуугшад амин наһантаяа хахасаа. Амгалан тайбан ажабайдалай түлөө ами наһаяа гамнаагүй хүнүүдэй дурасхаал мүнхэлэн, хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэнэ Гэхэтэй хамта, мүнөө ажаһууһан ветерануудта туһа хүргэгдэхэ.

 

Фото: egov-buryatia.ru