Ниигэм 16 jun 2021 776

​Эмшэдтээ доро дохиё!

© фото: Аркадий Батомункуевай коллаж

Энэ долоон хоногой һүүлшын үдэр эрхыдээ эмтэй, долёобортоо домтой аргашаднай мэргэжэлтэ һайндэрөө тэмдэглэхэ. Сагаан хубсаһатай эмшэднай үдэр бүри шахуу хүн зоной ами наһа абарха гэжэ оролдожо ажаллана ха юм даа.

Эмшэн хүн гээшэ саанаһаа табисууртайгаар энэ дэлхэйдэ түрэдэг юм гээд хэлсэдэг. Зарим ушарта ехэ эм дом хэрэглэншьегүйгөөр урин һайхан харасаараа, зохид зөөлэн хандасаараа хүниие аргалха шадабаритай эмшэд байха. Хүн элүүр мэндэ ябахадаа, энэ тэрэ юумэ балай тоохогүй, дээрэлхүү зан гарган ябахаяа һанаха, харин үнэхөөрөө үбшэндэ дайруулбал, эмшэдһээ ондоо хэндэ хандахабши даа. Илангаяа мүнөө дэлхэй дээрэ хорото ханяаданай үргэнөөр тараһан сагта эмшэдэй ажал амаргүй сэгнэгдэнэ даа. Тэдэнэр үбшэнтэниие аргалха гэжэ ябаһаар, өөһэдөө хорото үбшэндэ нэрбэгдэжэ, наһанһаа нүгшэхэ ушарнууд олоор ушараа һэмнай даа.

Фото: Аркадий Батомункуевай коллаж