Ниигэм 16 jun 2021 426

​Буряадаймнай мэдээжэ түрүү хүбүүдэй нэгэн Евгений Чойнзоновто гүрэнэй шагнал барюулагдаа

© фото: tv2.today

Буряадаймнай мэдээжэ түрүү хүбүүдэй нэгэн Евгений Чойнзоновто Ород Уласай Юрэнхылэгшэ Гүрэнэй шангай лауреадай үндэр нэрэ зэргэ олгобо гэһэн һураг суу сахилгаан түргөөр тараба.

Тэрэ олон жэлэй туршада Томск хотодо ажаһуудаг, Үндэһэтэнэй эмнэлгын эрдэм шэнжэлгын түбэй захиралаар ажалладаг юм. Тиихэдэ манай суута эрдэмтэн “Ород Уласай эрдэмэй академиин академик” гэһэн үндэр нэрэ зэргэтэй. Евгений Чойнзонов хүнэй толгойн, мүн хүзүүн шадар бии болоһон хабдартай үбшэнгүүдые аргалха талаар эрдэм шэнжэлгын ажал хэһэнэйнгээ түлөө иимэ үндэр шагнал хайрада хүртэбэ. Арга ехэтэй эмшэниие гүрэнэй шагнал хайрада хүртэһэнэйнь түлөө Томскын хизаарай амбан захирагша Сергей Жвачкин халуунаар амаршалһан байна.

-Үнэнхэ зүрхэнһөө амаршалнаб. Евгений Цыренович бидэ хоёр үнинэй һайн танилнууд гээшэбди. Олон жэлэй туршада тэрэ манай Олониитын таһагые (палата) шадамар бэрхээр хүтэлбэрилһэн байна.

Евгений Чойнзонов Сэлэнгын аймагай Жаргаланта нютагта тоонтотой. Томскын эмнэлгын дээдэ һургуули дүүргэһэнэй удаа Эрдэм шэнжэлгын түбтэ уригдажа, ажалайнгаа намтар эхилээ һэн. 1995 ондо “Медицинын эрдэмэй доктор” гэһэн үндэр нэрэ зэргэ хамгаалһан юм. Бүхы наһаараа хорото үбшэниие аргалһан, тэрэ үбшэнгүүдые яажа үшөө һайнаар аргалхаб гэжэ олон тоото эрдэмэй ажалнуудые хэблүүлжэ гаргаһан юм. 2018 онһоо мүнөө болотор Томскын Үндэһэтэнэй эмнэлгын эрдэм шэнжэлгын түбэй захиралаар ажаллана.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: tv2.today