Ниигэм 17 jun 2021 730

​Сибириин-Алас Дурнын үзэсхэлэндэ - үүлтэртэ мал

© фото: Намжил Мардваев

Буряад Уласта үүлтэртэ хони, ямаануудай Сибириин-Алас Дурнын үзэсхэлэн июниин 17-до дэлгэгдэн. Тус хэмжээ ябуулгада Буряадай, Хакасиин, Тывагай, Алтайн болон Үбэр Байгалай хизаарай хони үсхэбэрилдэг ажахынууд хабаадана.

  Үзэсхэлэндэ хабаадагшад болон айлшад хэмжээ ябуулгада ороходоо, коронавирус үбшэндэ тушааһан тест гү, али тарилга абаһан тухай үнэмшэлгэ харуулха ёһотой.

Ородой Холбоото Уласай хүдөө ажахын яаманай мал ажахын болон үүлтэрэй талаар департаментын захирал Дмитрий Бутусов айлшаар буугаа. Тэрэ энээнһээ урид Буряадай хүдөө ажахын сайд Галсан Дареевтэй хамта «Бурятмяспром» бүлгэмдэ болон уласай ажахынуудта хүрэһэн байна.

  - Санитарна-эпидемиологическа эрилтэнүүдые сахин, Буряад Уласта үүлтэртэ хони ямаадуудай үзэсхэлэн эмхидхэгдэнэ. Үүлтэр һайжаруулха талаар ажал ябуулдаг түрүү ажахынуудай тулалтанууд эндэ харуулагдана. Хэр угһаа мал үсхэбэрилдэг Буряад Уласта хэмжээ ябуулга үнгэргэгдэжэ байһаниинь шухала, - гэжэ Дмитрий Бутусов хэлэбэ.

Үүлтэртэ хони, ямаануудай үзэсхэлэндэ олоной һайшаалда хүртэгшэд элирүүлэгдээ. Тэдэнэй нэгэн тухай Буряадтахи Россельхозтүбэй хүтэлбэрилэгшэ Намжил Мардваев хэлэбэ.

- Томо, хүсэтэй, өөрынгөө хүсэ, шадалаа мэдэхэ – һүрэгөө дахуулагша иимэл байха ёһотой. Хонишодоороо суута Агын тойрогой, тиихэдэ баһал суута Согто-Хангилай "Туншэ" компаниин үүлтэртэ хуса - энэл даа. Тэрэ 142 килограмм шэнүүртэй, юрын хониндо ороходоо, тэрэ гурба дахин томо. Энэ хадаа үүлтэрэй арга боломжын гэршэ болоно, - гэжэ Намжил Мардваев тэмдэглэбэ. 

 

Фото: Намжил Мардваев