Ниигэм 17 jun 2021 583

​Буряад Уласта «Улаан-Үдэ-Романовка-Шэтэ» гэһэн шэглэлээр харгы заһабарилагдаһаар

© фото: Буряад Уласай Транспортын яаман

«Аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» гэһэн түсэлөөр «Улаан-Үдэ-Романовка-Шэтэ» гэһэн шэглэлэй 16-дахи модонһоо 26-дахи модон хүрэтэр харгы заһабарилгын бэлэдхэлэй ажал ябуулагдана.

Харгын заһабарилга 2018 ондо эхилжэ, энэ хугасаада 30 модонһоо дээшэ зайда заһабарилга хэгдээ. Загарайн аймагта 16-дахи модонһоо 26-дахи модон хүрэтэр, Яруунын аймагта 357-дохи модонһоо 387-дохи модон хүрэтэр харгы һэльбэн шэнэлэгдэхэ.

Загарайн аймагта харгын хушалта шэнэлэгдэжэ, 4 хүүргэ заһабарилагдаха, харгын тэмдэгүүд, уһанай гараха соргонууд тодхогдохо.  

«Энэ объект 2024 ондо ашаглалгада тушаагдахаар түсэблэгдэнэ. Байгша ондо болон хойто жэлдэ 357-дохи модонһоо 369-дэхи хүрэтэр харгы хэгдэхэ. 2024 ондо үлэһэн зайда харгы шэнэлэгдэжэ, хёор хүүргэ заһагдаха», - гэжэ Буряад Уласай транспорт, элшэ хүсэ болон хыргын ажахы хүгжөөхэ талаар сайд Александр Гоге тэмдэглэбэ.

Фото: Буряад Уласай Транспортын яаман