Ниигэм 21 jun 2021 584

Буряадай хүдөө ажахын академиин оюутад - бүхэроссиин мүрысөөнэй эрхим арбанай тоодо

Оюутадай эко-түсэлнүүдэй «Мой зеленый вуз» гэһэн Бүхэроссиин мүрысөөндэ гүрэнэй 86 дээдэ һургуулинууд хабаадаһан байна. Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академиин команда «Eco-academy» гэһэн дендрари зохёожо, эрхим арбанай тоодо ороһон байна.

Ехэ һургуулиингаа дэбисхэртэ дендрари байгуулха талаар түсэлтэй Буряадай оюутад танилсуулаа. Тиигэжэ тэрэ дендраринь дуһал-дуһалаар уһалагдажа, унаһан мүшэр, набшаһанууд био-түлишэ болгогдохо юм.

Мүрысөө эмхидхэгдэһэн «Зеленые вузы России» эблэлэй түлөөлэгшэдэй тэмдэглэһээр, хабаадагшадай түсэлнүүд үндэр хэмжээндэ бүтээгдэжэ, эрхимыень элирүүлхэ хүшэр байгаа.

Жэл бүри эмхидхэгдэдэг «Мой зеленый вуз» гэһэн мүрысөөн Ород гүрэнэй оюутадые эко-түсэлнүүдые байгуулжа, тэдэнэй бэелүүлгэдэ хабаадуулха гэһэн зорилготой юм. Гүрэнэй хэмжээндэ Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академиин агрономическа факультедэй оюутад уласаа түлөөлөө. Тодорхойлбол, «Ландшафтный дизайн и экология» гэһэн кафедрын доцент Светлана Кисовагай хүтэлбэри доро Важенина Полина, Шадрина Анастасия, Важенина Елизавета, Колесникова Елизавета, Аксенова Людмила, Файзулина Дарима, Шестаков Юрий, Мордвинов Юрий гэгшэд бүхэроссиин мүрысөөндэ хабаадаа.

Фото: Буряад Уласай хүдөө ажахын академи