Ниигэм 22 jun 2021 402

​Эхэ ороноймнай түүхэдэ - уйдхар гашуудалай үдэр

© фото: pixabay.com

Мүнөөдэр, июниин 22-то, Ородой Холбоото Улас үдэр Дурасхаалай болон уйдхар гашуудалай үдэр тэмдэглэгдэнэ. Тэбхэр 80 жэлэй саана 1941 оной июниин 22-то фашис Германи Совет гүрэндэ дайгаар добтолон ороо.

Буряадһаа 120 мянганһаа дээшэ сэрэгшэд Эхэ ороноо хамгаалхаяаа ошоһон. Тэдэнэй 39 мянганһаа дээшэ зониинь баатарай үхэлөөр унажа, нютагаа бусаагүй. Буряадай сэрэгшэд эрэлхэгээр дайлалдажа, эрхим снайпернууд, командирнууд, тагнуулшад, лётчигууд, танкистнууд, пехотинцууд гэжэ алдаршаа. Эрэлхэг габьяагайнгаа түлөө 43 хүн Советскэ Союзай Герой гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртөө, Алдар солын орденой дүүрэн 13  кавалер болоһон байна.

Ара талыншье хүдэлмэрилэгшэдэй габьяа сэгнэшэгүй. Нютагтаа үлэһэн зон ами наһаяа гамнангүй, үдэр бүриин ажалда үри хүүгэд, эхэнэрнүүд, үбгэд хүгшэд Агуу Илалта шэрээлсээ. Дайнай шэрүүн жэлнүүтэ Буряадта самолёдууд баригдажа, паровозууд заһабарилагдажа, буу зэбсэг бүтээгдээ. Шэл бүтээдэг, судоремонтнозаводууд, Зэдын вольфрам-молибденовэ  комбинат, загаһанай заводууд, Улаан-Үдын мясокомбинат, бүхы колхоз, совхозууд таһалгаряагүй ажалллажа, хамагаа дайнда ябуулжа байгаа. Уласай эвакогоспитальнуудта 30 мянганһаа дээшэ сэрэгшэдтэ эмнэлгын туһа хүргэгдөө.

Мүнөөдэр Ород гүрэн дотор бүхэросиин хэмжээндэ дуугай зогсолго эмхидхэгдэхэ. Буряадай ажаһуугшад 17:15 сагта энэ хэмжээ ябуулгада оролсохо аргатай.

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда Советскэ Союзай 27 сая хүн хосороо. Агууехэ дайнай эхилһэн үдэр, июниин 22-то, Дурасхаалай болон уйдхар гашуудалай үдэртэ дайнай шэрүүн жэлнүүдтэ ами наһаяа алдаһан хүнүүдэй дурасхаал мүнхэлэгдэнэ. 

Фото: pixabay.com