Ниигэм 30 jun 2021 364

​Агын Буряадай тойрогой үзэсхэлэнтэ һайхан газарнуудые зааһан ном хэблэгдээ

© фото: Агын Буряадай тойрогой захиргаанай сайт

Агын Буряадай тойрогой үзэсхэлэнтэ һайхан газарнуудые зааһан тусхай ном хэблэгдэжэ, нара хараба.

Хамшагай һүжэрһэн сагта онлайн аргаар олоной һонорто номоо авторнууд дурадхаба.

- Тус ном зохёогшодто, Агын 1-дэхи дунда һургуулиин уран зурагай багша, фотограф Дарима Цыбеновада болон бусад хабаадагшадта халуун баярые хүргэхэ байнаб, - гэжэ Үбэр Байгалай хизаарай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо, Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай түрүүлэгшэ Буянто Батомункуев үгэ абахадаа хэлээ.

Энэ суглуулбари дотор аяншалагшадта хэрэгтэй бүхы юумэн гоёор шэмэглэгдэжэ оруулагданхай. Агын уран зураашадай, гэрэл буулгагшадай эрхим ажалнууд дэлгээгдэнэ.

- Нангин шүтөөнэй, байгаалиин гайхамшагта хүшөөнүүд тухай хоморой мэдээнүүд ороно. Тэрэ газарнуудта яажа хүрэжэ ошохоб гэһэн харгын заабаринууд дурадхагдана. Энэ ажал эрхилжэ байхадаа, олон хүндэ урид мэдэгдээгүй һонирхолтой газарнууд элирээ. Жэшээнь, Хара-Шэбэр нютагта өөрын Алхана шэнги газартай, харин Тугшанда Алтан Хайластуй гэжэ олон жэлэй түүхэтэй модон ургадаг гэжэ мэдэдэг болообди, - гэжэ Агын тойрогой захиргаанай соёл хүгжөөлгын таһагай дарга Саяна Аюшиева мэдүүлээ.

Аяар 255 хуудаһатай энэ ном 1500 хэһэгээр барлуулагдаба. Агын тойрогой захиргаанай сайтһаа

Источник: Агын Буряадай тойрогой захиргаанай сайт

Фото: Агын Буряадай тойрогой захиргаанай сайт