Ниигэм 1 jul 2021 312

​Буряад Уласта эрэмдэг бэетэй зониие дэмжэхэ тухай хуули баталагдаба

© фото: pixabay.com

«Буряад Уласай эрэмдэг бэетэй зониие ниигэмэй талаар дэмжэлгэ» гэһэн хуулиин түсэл Арадай һунгамалнууд дэмжэбэ. Шэнэ хуулиин ёһоор, эрэмдэг бэетэй зон ээлжээгүйгөөр гүрэнэй болон нютагай засагай мэдэлдэ байһан газар дээрэ, капитальна барилгын байшан бэшэ, гараж табихадаа, түлбэригүйгөөр газар хэрэглэхэ аргатай болобо.

«Эрэмдэг бэетэй олон эрхэтэдэй бэрхэшээл энэ хуулиин аргаар шиидхэгдэхэ зэргэтэй. Байгша оной сентябриин 1-һээ хуули бэелүүлэгдэжэ эхилхэ», - гэжэ Буряадай Арадай Хуралай һунгамал Оксана Бухольцева тэмдэглэнэ.

Источник: Буряад Уласай Арадай Хурал

Фото: pixabay.com