Ниигэм 1 jul 2021 552

​«Буряад үнэнэй» шогуудһаа: Надежда Эльвира хоёроо һажаагаад...

Соёлой болон һургуулиин таһагта Н.А.Гончикова, Б.Д.Орбодоева, Э.Е.Дамбаева нэгэ үедэ сугтаа һуудаг болобо. Хүхюу шог зугаатай Бэлигмаань нүгөө хоёр нүхэдэйнгөө аяг маягые уран аргаар зураглахые мүнөөшье оролдодог юм.

- Надежда Александровна бүри дворян маягтай, зөөлэнөөр гэшхэлээд, зулгы эелдэрээр, аляа аятайгаар миһэрээд, маряан татаад ябаха. Үдэрэй тайбаниие хүсэһөөр, үнгын аятай хөөрөө үүсхэһээр ороод ерэхэ. Харин Эльвира Ендоновна нилээн шогууша хүн. Үүдэ саб байса нээгээд, «Сайнууд» гэжэ сортоотойгоор мэндэшэлхэ. Тиин сүүмхэеэ барюулһаань хэдэ дахин һайса эршэгыдүүлжэ ерээд, өөрынгөө һуудал руу шэдэжэрхихэ. Тэрэнь тоб гээд эгээл һуудал дээрэнь тудан буушаха.

- Би энээнииень гайхаад, хүнэй үгыдэ сүүмхэеэ эгээл иигээд эршэгыдүүлээд шэдэжэ үзөө хүнби. Шортоо. Хажуу тээшээл унашаха юм гээд, Бэлигмаа Доржиевна мэдэрхэл баатай болодог юм.

Иимэ мэргэн-түргэн, юумэндэ оносотой-тудасатай, ажалаа хэхэдээшье бүтээсэтэй Эльвирамнай һүүлэй жэлнүүдтэ Буряадай радиодо амжалтатай хүдэлөө. Надежда Александровнае мүн лэ яагаадшье һажаагаа һаа, адлихан образ туйлахагүйл байгаа юм Бэлигмаамнай.

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА​