Ниигэм 2 jul 2021 1840

​«Буряад үнэнэй» шогуудһаа: дээдын тэмдэг

1997 оной март һара. Долоон хоногтоо нэгэ удаа гарадаг «Буряад үнэн»-«Дүхэриг» сониниие зохёожо байгаабди. Эгээл һүүлшын 24-дэхи хуудаһа яагаад бүридхэхэмнайб гэжэ зүбшэбэбди. «Шүрэ» гэжэ нэрлэгдэһэн байгаа.

«Алтан ооһорто үлхөөтэй, һолонгын һайхан үнгөөр миралһан тоборюулга-шүрэхэнүүд – асари дэлхэйнүүдэй эхиниинь болон эсэсынь мэтэ» гээд, «Дүхэригые» зохёогшо А.Л.Ангархаев бэшэһэн бэлэй.

Юрын, жиирэй бэшэ ушар харуулһан «Шүрэ» бэдэрбэбди. Тиин Буряадай габьяата уран зурааша Ю.А.Чирковой хөөрөө табяа бэлэйбди:

«Гушаад онуудта «Баргажан» зочид буудалай һууринда һандархай зайдан сарай байһан юм. Минии, жаахан, тоомгүй хүбүүнэй тэрэ сарай дээгүүр гүйжэ ябатарни, хушалтань сүмэршэбэ. Жэгтэйнь гэхэдэ, һалд байса, нюдэ нюургүй унашоогүй, хайшаншьеб гээд, болгоомжотой зохидоор буушаһан мэтэ болобоб.

Томоһоо томо нюдөөр тойроод харабаб. Дасануудай бурхадай хүрэгүүд, мүргэлэй үедэ хэрэглэдэг зэр зэмсэгүүд ябталан табяатай байба. Досоомни һүзэг түрэһэндэл болобо. Амяа абахаа болёод харанаб. Айдаһам хүрөө һэн гү, үгы гү, яагаад эндэһээ гарахабиб гэжэ бодон сасуум ямаршьеб хүсэн намайе өөдэм үргөөд табижархиһандал болоо бэлэй. Энэм саашанхи бүхы замыем гэрэлтүүлһэн дээдын тэмдэг байһан юм. Һүүлдэ болоһон хойнол энээниие ойлгоо һэм».

Эгээ энэ хөөрөөень «Шүрэ» соогоо табижа байхадамнай, «Дэлхэйн уран зураашад» гэһэн 60 ботиһоо бүридэһэн словарьта Ю.А.Чирковой нэрэ оруулагдаба гэһэн баяртай мэдээн ерээ бэлэй. Иимэ тохёолдол болодог даа.

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА​