Ниигэм 4 jul 2021 518

​«Буряад үнэнэй» шогуудһаа: үргэлэй хүсэн һэн гү?

Сониноо бүридхэжэ һуухадаш, полоса дээрэ нэгэ нүхэн-зай гараад, яашье бүглэгдэжэ үгэхэгүй ушар болодог һэн. Сурбалжалагшад хоорондоо хэлсэһэн мэтэ нэгэн дуугаар мэдээсэл үгыбди гэлдэхэ. Тиихэдэнь энэш өөрын шалтагаантай ха гээд, нэгэ хэды соо орхёод байхаш. Уданшье болонгүй телефон жэнгиржэ, огсом шангахан хоолой дуулдаха:

- Энэ дугаартаа багтаажа үзыт даа нэгэ мэдээсэл. Үзэлэй һонин. Би үсэгэлдэр-мүнөөдэр үргэлөө хээд, бүтээгээд байнаб.

- Юун тухай үргэл хээд байнат?

- Сонин соо эгээниием багтааг гэжэ...

Гайха – ехэ... Ерэн гэхэдээ, полоса дээрэ үлэһэн тэрэ нүхэн-зайе эгээ тааруугаар бүглэхэ материал байжа байха.

Иимэ ушарнууд нэгэ-хоёр бэшэ, үе-үениинь боложол байдаг юм һэн. Мүнөөшье болотор гайхадагби.

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА​