Ниигэм 8 jul 2021 592

​ҮХЭР МАЛАЙНГАА ШУҺА ХУДХАХАНЬ

Буддын заншалта Сангхын үүсхэлээр тува үүлтэрэй 30 толгой буха Буряадта асарагдаба.

“Үхэр” гэһэн ниитын түсэл иигээд лэ бэелүүлэгдэжэ эхилбэ. Бандида хамба лама Дамба Аюшеевэй тэмдэглэһээр, Буряад орондо үсхэбэрилэгдэжэ байһан үхэр малай шуһаа һэлгэбэл, һайшаалтай.

- Тувагай үүлтэртэ бухануудай эбэр бүдүүн байна гээд абаһаар лэ хэлэхээр. Энэнь шанга шуһатай байһыень гэршэлнэ. Тэдэнэй тугалнууд гараха түрэхэһөө абаад лэ, хүл дээрээ бодоно. Энэ бухын ашаар үнеэнэй һүн үдхэн болоно. Жэшээлбэл, табан литр һүнһөө нэгэ литр зөөхэй гарана. Үдхэн һүөөр амтатай тоһо, ааруул, хурууд хэхэ арга олгогдоно. Тува буха өөрөө эдеэ хоол оложо эдеэд ябадаг. Манай шэрүүн байгаалитай газарта һайнаар таараха, - гэжэ Дамба Аюшеев хэлэнэ.

30 буха мүнөө үедэ Сэлэнгын аймаг асарагданхай. Малай эмшэд тэдэниие бүхы талаһаань үзэжэ, хаража байна, чип табигдана.

Һүүлдэнь 10 буха Сэлэнгын аймагай һууринуудаар тараагдаха. 5 буха Ивалгын аймаг, 5 буха Хориин аймаг, 5 - Хэжэнгын аймагта эльгээгдэхэ. Хяагтын аймагта 4 буха ябаха. Тиигэжэ нэгэниинь Үбэр Байгалай хизаарай Шаргалжин һуурин абаашагдахаар түсэблэгдэнэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ бэлдэбэ