Ниигэм 14 jul 2021 418

​Намгарай “Наян Наваа”

Мэдээжэ этно-дуушан Намгар шэнэ альбом Англида бүтээн гаргаба. “Nayan Navaa” гэһэн дуунай суглуулбари бултанда һайшаагдаа.

Дуушан Намгарай мэдүүлһээр, бүлэг хүгжэмшэд энэ альбом үшөө 2020 оной һүүл багаар бэшэжэ эхилһэн байна.

- Бүхы хүдэлмэриеэ 2021 оной февраль һарада дүүргээбди. Эндэ манай олон нүхэд хабаадаа. Норвегиин Фредрик Эллингсен, Канадын Мерлин Этторе, Москвагай Геннадий Лаврентьев, Алексей Баев гэгшэдые нэрлэмээр. 30 гаран хүн туһалаа. Дуу хүгжэм суглуулха ажалыень Евгений Золотарёв Тимур хүбүүнтэеэ бүтээгээ. Манай альбомой дуунуудые Англиин нэгэ лейбл hонирхоод, хэлсээ баталжа, «нара харуулаа», - гэжэ Намгар хөөрэнэ.

“Nayan Navaa” олоной анхарал татажа, сэдьхэл зүрхэ буляагаа. Дэлхэйн томо радиостанцинууд тус альбомой дуунуудые табижа, шагнагшадаа баясуулна. «World music Charts» гэhэн бүхэдэлхэйдэ мэдээжэ хүгжэм шэнжэлдэг эмхи тус альбомые июнь һарын эрхим 15-ай тоодо оруулаа. Нидерланды гүрэндэ эрхим альбомуудай нэгэн гээд нэрлэгдээ.

Намгарай шэнэ альбомой дуунуудые https://smarturl. it/Namgar гэһэн хаягаар шагнаха, танилсаха аргатайт.

Автор: Бадма ЯКШЕЕВ