Ниигэм 14 jul 2021 284

​Үргэн ехэ аяншалга

“Россия-2021” гэһэн бүхэроссиин экспедици эдэ үдэрнүүдтэ Буряад орон хүрэжэ ерэбэ. Тэдэнэй бүридэлдэ 9 мэдээжэ аяншалагшад ороно.

Константин Мержоевой хэлэһээр, мартын 3-да экспедици Сочи хотоһоо эхиеэ абаһан байна. Хилэдэ оршодог можо хизаарнуудаар тэдэ ябажа, Ород гүрэнөө бүһэлхэ. Велосипедээр, автомашинаар, ябагаар ябажа, аяншалагшад гүрэнэй болон байгаалиин баялигуудтай танилсана. Түрүүшын шатада аяншалагшад велосипед унажа, Хара далайн эрьеһээ Мурманск хото хүрөө. Хоёрдохи шатадаа Владивосток хотоһоо автомашинаар Буряад орондо ерээ. Энэ эгээл түргэн шатамнай байгаа гэжэ хабаадагшад хэлэнэ.

Түнхэнэй аймагай Мон һууринһаа тэдэ харгыгаа ябагаар үргэлжэлүүлээ. Иигээд аяншалгынь гурбадахи шата эхилээ бшуу. Буряадай түлөөлэгшэд тэдэнтэй суг хамта Тыва Уласай Белин гэһэн нуур хүрэхэ түсэбтэй. 30 үдэрэй туршада 212 километр зай гаталхаар хараална. Аяншалгынгаа үедэ Мүнхэ Һарьдагай оройдо гараха түсэбтэйнүүд. Саашадаа тэдэ ганса ябагаар харгыгаа гаталха бэшэ, мүн морёор ябаха, уһа голнуудаар онгосоор тамарха юм.

Автор: Борис БАЛДАНОВ