Ниигэм 15 jul 2021 1821

​Хүшөө барилгада хамһалсыт!

Буряад арадай агууехэ романист, драматург, кино найруулагша Даширабдан Одбоевич Батожабайн түрэһөөр 100 жэлэй ой энэ намартаа үргэн дэлисэтэйгээр Буряад Уласта тэмдэглэгдэхэеэ байна.

Тиигэхын тулада бэлэдхэлэй хороон байгуулагдаа һэн. Тэрэнь ажалаа ябуулна - хэмжээ ябуулгануудай түсэб табинхай. Хабарһаа эхилээд, уран зохёолшын зохёохы ажал тухай, ажабайдалайнь намтар тухай хөөрэлдөөнүүд номой сангуудта боложо эхилээ. Даширабдан Батожабайн бүхы уран зохёолнуудайнь суглуулбари хэблүүлхын тулада 1 754 030 түхэриг мүнгэ засаг түрэһөө һомологдоо. Уран зохёолшын “Төөригдэһэн хуби заяан” гурбалжан роман, туужанууд, пьесэнүүд гээд олон зохёолнууд табан ном соо орохо юм.

Мүнөө Буряадай Үндэһэтэнэй номой сангай дэргэдэ хүшөө табиха ажал ябуулагдажа эхилээ. Хүшөөгэй ямаршуу байхые олон зон хөөрэлдэжэ, эскиз (зураг) хэгдээд байна. “Лотос” гэжэ нэрэтэй хүшөөнүүдые бүтээдэг компани Даширабдан Батожабайда хүшөө уран гоёор бүтээхэеэ байна.

Үндэр табсан (постамент) дээрэ уран зохёолшын зогсожо байһаар хүшөө дархалагдаха юм. Хүшөө дархалхада, хэдытэ болохоб? 4 сая 270 мянган түхэригэй болохо. Бүхы юумэнэй үдэр бүри үнэтэй боложо байхада, жэшээлхэдэ, хүрэл гэхэһээ эхилээд, гайхахаш юумэн үгыл даа. Тиимэл сэнтэй хүшөө байха.

Яагаашье хадаа Улаан-Үдэ ниислэл хотымнай түб газарта, номой сангай дэргэдэ хараад нюдөө хужарлуулма, холын айлшадай харахада, аятай ябсагар томо һайхан хүшөө болхоогдохонь гээшэ. Гүрэн түрэмнай туһалнал ааб даа гэжэ найдая.

Тиигэбэшье арга хургаараа боложо, гарта һабартаараа оролсожо, арад зон энэ хүшөө барилгада нэмэриеэ оруулалсыт гэжэ Нютагай эблэлнүүдэй хороон хандалга бэшээ, Интернет соо ябана һэн. Үшөө тиихэдэ уран зохёолшын басаган Сэсэгма Даширабдановна уряална.

Хайшан нэмэрилхэ мүнгөө эльгээхэб? Сбербанк картын номер 4276090014453245 - Батожабай Сэсэгма Даширабдановна. Хандибай мүнгэн сэхэ хүшөөгэй барилгада зорюулагдаха. Нэгэшье түхэриг ондоо тээшээ һалгаагдахагүй. Хэн хэдые эльгээгээб, нэрэ обог олоной үзэмжэдэ бэшэгдэжэ, харагдажа байха.

Мүнгэн ямар юумэндэ, ямар ажалда гаргашалагданаб гэжэ олоной нюдэндэ дуулгагдажа, олоной шэхэндэ соностожо байха. Мүнгэнэй тоосоон нарин нягта байха гэжэ найдуулнаб.

Октябрь һарада хүшөөмнай баригдаад, нээлтэ хэхэ ёһотойбди. Олон улад зоной эхилхэдэ, Үбэр Байгалай хизаарай, Буряад Уласай засаг түрэ туһалха, хамһалсаха байха гэжэ найданабди. Монголдо Даширабдан Батожабай ехэ суутай байһан.

Гурбан буряад уулзаад, заабол Батожабай тухай юуб даа хөөрэлдэшэдэг һэн. Болоһон болоогүй элдэб ушарнууд тухай энеэлдэжэ хөөрэлдэшэхэ. Хүшөөгэй баригдаад байхада, тэндэ суглархабди. Батожабай тухай онигоо (анекдот) хөөрэлдэхэбди, ташаганаса энеэлдэхэбди. Буряад газар уһан дээрээ эхэ хэлэмнай зэдэлжэл байха!

Даширабдан Батожабайн хүшөөгэй хажууда залуушуул уулзадаг болохо. Хүбүүд, басагад инаг дуран тухай буряадаараа шэбэнэлдэхэ, буряад дуугаа дуулалдаха. Ном гээшэ юртэмсэ руу хараһан сонхо ха юм. Ном уншахадаа, тэнгэридэ ниидэнэбди, ном уншахадаа, далайн гүнзэгыдэ тамарнабди, дэлхэй дүүрэн дүүлинэбди! Ном зохёоһон хүнэй буян ехэ юм даа! Алдарта уран зохёолшын хүшөө барилга һайханаар бүтэхэ гэжэ этигэнэб!

Автор: Намжилма БАЛЬЖИНИМ​АЕВА