Ниигэм 16 jul 2021 462

​Үхибүүдтэ зорюулһан шүлэгүүдэй урилдаан

Буряадаар зохёогдоһон үхибүүдтэ зорюулагдаһан шүлэгүүдэй уласхоорондын урилдаан мэдүүлгэнүүдые абана.

«Буряад үнэн» Хэблэлэй байшан үхибүүдтэ зорюулһан шүлэгүүдэй урилдаа соносхоо. Урилдаанай зорилго – һургуулида ороогүй болон эхин һургуулиин үхибүүдтэ зорюулһан шүлэгүүдые буряадаар зохёожо шадаха бэлигтэй уран шүлэгшэдые элирүүлгэ.

Бэлигтэйшүүлые бэдэрэлгэ «Буряад үнэн» сониной 100 жэлэй ойе угталгын хэмжээндэ үнгэргэгдэнэ.

- Зунай хаһа хизаарлагдаһаншье һаа, үри үхибүүдээрээ үнгэргэхэ болон үхибүүдэйл жаргалтай саг ха юм. Тиимэһээл бидэ сонинойнгоо 100 жэлдэ зорюулагдаһан хэдэн түлэбүүдые хараалаад, үхибүүдтэ зорюулһан шүлэгүүдэй урилдаагаар эхилбэбди. Тиигээд лэ түрэлхид болон үхибүүд өөһэдөө, мүн баһа хүгшэн эжы абанар маанадые дэмжэхэ гэжэ үнэн сэдьхэлһээ найданабди. Урилдаанда хаанахи-яанахи, хэдытэй-эдытэй гэлтэгүй хэншье хабаадаха эрхэтэй. Бүхы монгол туургата арадуудай дура буляаһан «Бадма&Чагдар» гэжэ түлэбэй режиссер, автор Эрдэни Жалцановтай хамта энэ урилдаан үнгэргэгдэнэ, - гэжэ түлэбэй автор, «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанай захиралай орлогшо Норжима Цыбикова соносхоо.

Урилдаае дэмжэхээр «Бадма&Чагдар» гэжэ мультипликационно ролик табигдаа. Монголой ажаһуугшад бэлигтэйшүүлые бэдэрэлгэдэ хабаадахаяа мэдүүлээ. Эмхидхэгшэд тэдээндэ гэжэ монгол хэлээр болон хуушан «монгол бичигээр» уридшалан соносхоһон байна.

Зохёолнууд июлиин 5-һаа сентябриин 5 болотор unen-1@ mail.ru хаягаар абтаха. Дүнгүүд сентябриин 15-да согсологдохо. Үхибүүдтэ зорюулагдаһан эгээл эрхим шүлэгүүд суглуулбариномдо оруулагдаха. Номдо ороһон шүлэгүүдтэ Эрдэни Жалцанов тайлбари зурагуудые зураха.

Урилдаанай дүримүүдтэй иимэ хаягаар танилсажа болоно: https://burunen.ru/ fles/100964

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ