Ниигэм 21 jul 2021 423

​Хэрэн руу – агаарай онгос

Улаан-Үдэһөө Түнхэнэй аймаг руу агаарай онгосо ниидэжэ эхилээ.

Улаан-Үдэ - Хэрэн- Улаан-Үдэ агаарай рейс «Сила» гэһэн авиакомпани нээгээ. Түрүүшын рейс Буряадай ниислэл хотоһоо Түнхэнэй аймаг руу июлиин 16-най Баасан гарагта ниидээ.

- «Улаан-Үдэ – Хэрэн» агаарай замые Засаг газарай туһаламжа мүнгөөр хангажа шадаабди. Республиканска сэн тодорхойлдог албан НДС тоололтогүйгөөр 3 мянган түхэригэй сэн тогтоогоо, - гэжэ республикын Ашаа зөөлгын, зайн галай болон харгын ажахын хүгжэлтын яаманай сайд Александр Гоге тэмдэглээ.

Аэропортын захирал Дмитрий Гармаевай хэлэһээр, Хэрэн хүрэхэ түрүүшын рейстэ хүнүүд ехэ анхаралаа хандуулаа: «Түрүүшын рейстэ биледүүдэй һая наймаанда табигдаашье һаань, ехэнхи биледүүд худалдагдаад байгаа, - гэжэ Дмитрий Гармаев урматайгаар тэмдэглээ.

Июлиин 16-һаа долоон хоногтоо хоёр дахин – Баасан ба Нима гарагуудта Улаан-Үдэһөө Хэрэн хүрэтэр 16:00 сагта, тиигээд гэдэргээ Хэрэнһээ УлаанҮдэ хүрэхөөр 17:40-дэ ниидэхэ. Ниидэлгэ нэгэл час тухай үргэлжэлхэ. Эдэ ниидэлгэнүүдые 17 хүниие һуулгаха олон зорилготой хоёр турбовинтовой мотортой Л-410 агаарай онгосо дүүргэхэ. 10 кг хэмжээнэй гарай ашаан түлбэригүй байха, харин тэрээнһээ дээшэ кг бүхэн – 100 түхэригтэ.

Элдэбын нэмэлтэгүйгөөр биледүүдые худалдан абаха, мүн баһа хэрэгтэй мэдээсэлнүүдые «СИЛА» авиакомпаниин колл-түбэй: 89834100188, 89086647572, 89086596895, 89148980066, 88002343552 утаһануудаар хандажа болон эдэл номернуудаар Viber/WhatsApp захиха аргатайт.